Публична защита на Стоян Иванов Марков

Публична защита на дисертационен труд на тема „Военните телевизионни канали и съвременните предизвикателства пред публичността в сигурността и отбраната” по докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство (Стратегически комуникации)”, разработен от Стоян Иванов Марков.

Председател на научното жури: професор д.ик.н. Гошо Кирилов Петков

Дата: 15.02.2021 г.

Място: Академична зала № 3 на Военна академия „Г. С. Раковски“

Начало: 14:30 часа

Автореферат на Стоян Иванов Марков

Рецензии:

Становища:

Дата: 08.01.2021 г.
гр. София