Публична защита на майор Любомир Райков

На 23 януари 2024 г. се проведе публична защита на дисертационен труд на тема „Усъвършенстване на управлението на човешките ресурси в отбраната“ по докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство“, разработен от майор Любомир Росенов Райков,

М-р Райков е  докторант редовна форма на обучение в катедра „Мениджмънт на сигурността и отбраната“, с научен ръководител полк. доц. д-р Галин Иванов.
Председател на научното жури бе полк. доц. д-р Тотко Симеонов.

Да е честита образователната и научна степен „доктор“ на м-р Любомир Райков!