Публична защита на Фани Марианова Караджова

Публична защита на дисертационен труд на тема „Приносът на Обединена Германия за изграждане на европейска архитектура за сигурност и за справяне с новите рискове и предизвикателства в променящата се международна обстановка“ по докторска програма по научна специалност „Военнополитически проблеми на сигурността”, разработен от Фани Марианова Караджова.
Председател на научното жури: доцент доктор Максим Любенов Карев
Дата: 08.10.2019 г.
Място: Академична зала № 3 на Военна академия „Г. С. Раковски“
Начало: 15:00 часа

Автореферат на Фани Марианова Караджова

Рецензии:
професор д.ик.н. Нина Ангелова Дюлгерова
доцент доктор Максим Любенов Карев

Становища:
професор доктор Динко Георгиев Динков
професор доктор Стефан Иванов Мичев
професор доктор Йордан Ангелов Баев

Дата: 04.09.2019 г.
гр. София