Публична защита на майор Валентин Иванов Георгиев

Публична защита на дисертационен труд на тема „Невоенни аспекти при прилагането на всеобхватния подход в НАТО на оперативно ниво“ по докторска програма „Военнополитически проблеми на сигурността”, разработен от майор Валентин Иванов Георгиев.
Председател на научното жури: полковник доцент доктор Стоян Георгиев Стойчев
Дата: 20.01.2020 г.
Място: Академична зала № 3 на Военна академия „Г. С. Раковски“
Начало: 10:00 часа

Автореферат на майор Валентин Иванов Георгиев

Рецензии:
професор д.н. Георги Василев Бахчеванов
професор доктор Христо Атанасов Христов

Становища:
доцент доктор инж. Милен Мирчев Иванов
професор доктор Владко Мичов Иванов
полковник доцент доктор Галин Райнов Иванов

Дата: 07.01.2020 г.
гр. София