Публична защита на Даниела Величкова Дуганова

Публична защита на дисертационен труд на тема „Усъвършенстване на взаимодействието между Министерството на отбраната, държавната и местната власт при бедствия, аварии и катастрофи” по докторска програма по научна специалност „Защита на населението и инфраструктурата на държавата при кризисни ситуации”, разработен от Даниела Величкова Дуганова.
Председател на научното жури: полковник доцент доктор Георги Петров Георгиев
Дата: 10.10.2019 г.
Място: Академична зала № 3 на Военна академия „Г. С. Раковски“
Начало: 14:00 часа

Автореферат на Даниела Величкова Дуганова

Рецензии:
професор д.н. Стойко Димитров Стойков
полковник доцент доктор Георги Петров Георгиев

Становища:
професор доктор Никифор Христов Стефанов
професор доктор Илин Александров Савов
доцент доктор Христо Илиев Филипов

Дата: 04.09.2019 г.
гр. София