Заключително заседание на научно жури за академична длъжност „главен асистент“

Проведе се заключително заседание на научното жури по конкурс за заемане на академична длъжност „главен асистент“ за цивилен служител в научна секция „Научна дейност, развитие на академичния състав и докторанти на институт „Перспективни изследвания за отбраната“.

След изпълнение на процедурата и представяне на тема „Проявления на биологични заплахи в съвременна среда за сигурност“, журито с председател доцент доктор Елислав Иванов – доцент в научна секция „Стратегически изследвания в сигурността и отбраната“, класира и предлага кандидата асистент доктор Мария Неновска да заеме академичната длъжност „главен асистент“.

ЧЕСТИТО!

ПОЖЕЛАВАМЕ НА МАРИЯ НЕНОВСКА НА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН АСИСТЕНТ“ НОВИ ПРОФЕСИОНАЛНИ УСПЕХИ

И НАУЧНИ ПОСТИЖЕНИЯ!