Задачи на ФНСО

Задачи на факултет "Национална сигурност и отбрана" (ФНСО)

За постигане на висококачествен учебен процес Факултетът:

  • поддържа необходимия академичен състав на постоянен трудов договор, на който се гарантират възможности за усъвършенстване и се предоставя необходимата специализирана информация;
  • осигурява компетентни лектори, като за целта взаимодейства с други основни звена на Военната академия, със съответните органи от въоръжените сили, министерствата и ведомствата, имащи отношение към проблемите на сигурността и отбраната, както и с изследователските центрове и изявените специалисти от академичната общност и неправителствения сектор, партниращите институти и учебните заведения от страната и чужбина;
  • извършва информационно осигуряване на учебния процес, включително свободен достъп до специализирани страници в Интернет;
  • провежда специална програма за срещи и консултации с експерти, изследователи и ръководители на ведомства от системата за сигурност и изследователи, командири и политически лица от страната и чужбина;
  • създава условия за активно обучение, като предоставя възможности за участие в конференции, симпозиуми и специални семинари, както и в езикови курсове;
  • поддържа отношения с випускниците след дипломирането им, като им предоставя електронна и печатна информация по въпроси на сигурността и отбраната и ги включва в конферентни и семинарни форми за продължаващо образование.

Контактна информация

„Връзки с обществеността и международна дейност“
+ 359 2/ 92 26 550 
Администрация + 3592 92 26 504
Логистика + 359 2 92 26 513
Учебна дейност
+ 359 2 92 26 572; 26574; 26586;
Финанси + 359 2 92 26 507
Факс + 359 2 944 1657

e-mail: rnda@armf.bg

Социални мрежи

Вижте новините

Видео

rakovski

Вижте повече от нашите дейности