Защита на дисертационен труд за присъждане на научна степен „доктор на науките“

Защита на дисертационен труд за присъждане на научна степен „доктор на науките“ на тема „Противодействие на радикализацията и тероризма в Република България” по докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство (Управление на сигурността и отбраната)“ с автор полковник доцент доктор Петър Господинов Маринов.

Председател на научното жури: полковник доцент доктор Атанас Ставрев Атанасов
Дата: 04.06.2024 г.
Място: Зала № 118 „ЦИЕТ“ на Военна академия „Г. С. Раковски“
Начало: 14:00 часа

Автореферат на полковник доцент доктор Петър Господинов Маринов
Рецензии:
професор д.н. Стойко Димитров Стойков
професор д.н. Владимир Стефанов Чуков
професор д.н. Георги Благов Торнев

Становища:
полковник професор доктор Георги Петров Георгиев
професор доктор Валентин Пенчев Василев
полковник доцент доктор Румен Ангелов Маринов
полковник доцент доктор Атанас Ставрев Атанасов

Дата: 30.04.2024 г.
гр. София