Публична защита на майор Ваклин Захариев Кирилов

Публична защита на дисертационен труд на тема „Изграждане на способности за провеждане на информационни операции на въоръжените сили на Република България“ по докторска програма „Организация и управление на въоръжените сили“, разработен от майор Ваклин Захариев Кирилов

Председател на научното жури: полковник доцент доктор Красимир Пейчев Димитров
Дата: 22.05.2024 г.
Място: Академична зала № 3 на Военна академия „Г. С. Раковски“
Начало: 14:00 часа

Автореферат на майор Ваклин Захариев Кирилов
Рецензии:
професор доктор Велико Панчев Петров
полковник доцент доктор Милко Йорданов Стефанов

Становища:
полковник професор доктор Николай Бонев Ничев
полковник доцент доктор Румен Ангелов Маринов
полковник доцент доктор Красимир Пейчев Димитров

Дата: 22.04.2024 г.
гр. София