Публична защита на Иво Христов Пенев

Публична защита на дисертационен труд на тема „Връзки с обществеността на местната власт – практики, принципи и модели“ по докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство (Стратегически комуникации)“, разработен от Иво Христов Пенев.

Председател на научното жури: полковник доцент доктор Живко Добрев Желев
Дата: 03.07.2024 г.
Място: Академична зала № 3 на Военна академия „Г. С. Раковски“
Начало: 14:00 часа

Автореферат на Иво Христов Пенев
Рецензии:
професор доктор Величка Иванова Милина
професор доктор Йордан Йорданов Пенев

Становища:
професор доктор Васил Христов Георгиев
професор доктор Евгени Петров Манев
полковник доцент доктор Живко Добрев Желев

Дата: 31.05.2024 г.
гр. София