Публични защити на военнослужещи от Военна академия „Г. С. Раковски“

През тази седмица академичният състав на Академията се увеличи с 3-ма доктори. Майор Кристина МАДЖАРОВА, майор Кръстьо ПАРАСКОВ и майор Ивайло ХИНОВ успешно защитиха дисертационните си трудове и придобиха образователната и научна степен „ДОКТОР“.

Дисертационен труд на тема „Усъвършенстване на модела на национално отбранително планиране на Република България“ по докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство (Управление на сигурността и отбраната)“ защити майор МАДЖАРОВА, докторант в редовна форма на обучение в катедра „Мениджмънт на сигурността и отбраната“ на факултет „Национална сигурност и отбрана“.

Майор ПАРАСКОВ, докторант на самостоятелна подготовка в катедра „Военновъздушни сили и противовъздушна отбрана” на факултет „Командно-щабен”, защити дисертационен труд на тема: „Интегриране на системата за командване и управление на Военновъздушните сили в системата за противовъздушна и противоракетна отбрана на НАТО“ по докторска програма „Организация и управление на въоръжените сили“.

Майор ХИНОВ, докторант на самостоятелна подготовка в катедра „Сухопътни войски” на факултет „Командно-щабен” защити дисертационен труд на тема „Влияние на боеспособността на тактическите формирования от Сухопътни войски върху вземането на решение“ по докторска програма „Организация и управление на въоръжените сили“.

ДА ИМ Е ЧЕСТИТО! ПОЖЕЛАВАМЕ НА КОЛЕГИТЕ НОВИ ТВОРЧЕСКИ УСПЕХИ И НАУЧНИ ПОСТИЖЕНИЯ!