Военна академия „Георги Стойков Раковски“

ВОЕНЕН ЖУРНАЛ

ISSN 2534-8388

☞ Линковете за онлайн участие са поставени тук. (The links for online participation are the following):

  1. for participation in the panels in Rakovski Hall click here;
  2. for participation in the panels in Drangov Hall click here

ЗА НАС

„Военен журнал” е първото военнотеоретично списание в България. Първият му брой излиза през 1888 г. Списанието е едномесечно, под главната редакция на началника на Генералния щаб майор Рачо Петров. Списание „Военен журнал“ излиза до 1947 г. с две прекъсвания през 1913-а и 1916 – 1919 г. Със Заповед № 16 на министъра на отбраната от 27 януари 1992 г. е възстановено името „Военен журнал“ на списание „Военна мисъл“ като двумесечно издание на Министерството на отбраната.

От 2000 г. екипът на „Военен журнал“ се влива в редакционния екип на Военна академия „Георги Стойков Раковски“, а от 2016 г. списанието вече е издание на Военната академия.

Тематиката на списание „Военен журнал“ е свързана с военното строителство и политиката за сигурност, с важни икономически, социални и други проблеми с отношение към националната сигурност и Българската армия. Списанието излиза в 4 книжки годишно.

PROPOSED TOPICS AND SCIENTIFIC PANELS

For our 70th anniversary conference, we would like to encourage an exchange of teaching ideas and practices in the field of languages for specific purposes, teaching foreign languages to the military professionals in particular, by focusing our attention on the best approaches to transform the traditional working methods into fresh and efficient language learning process facilitated by or conducted through technology.  

The scientific panels of the conference are the following:
1. Innovative practices in language teaching
2. Language for Specific Purposes: theory, methodology and testing
3. E-language learning
4. Intercultural aspects of language teaching
5. The traditional language paradigms in the 21st century

In addition to the academic papers and presentations on the suggested topics, the conference agaenda also includes:

Open lessons – conducted by experiences English language teachers from the Language Training Department ofRakovski National Defence College, aimed at presenting real-life lessons with military professionals to novice teachers from military units in Bulgaria;

Workshops – to present practical ideas on innovative teaching practices in languages for specific purposes and newly-designed content or materials for online teaching.

Check the Programme in Bulgarian for details.

Check the Programme in English for details.

LANGUAGES

Bulgarian, English, Russian, French, German

IMPORTANT  DATES

1.September 12, 2021: conference registration online Register English – Военна академия „Г. С. Раковски“ (rndc.bg)
2.October 10, 2021: deadline for payment of the participation fee
3.October 12, 2021: deadline for papers submission by e-mail to: conf70@rndc.bg
4.October 15, 2021: conference programme will be announced after this date
5.November 11-12, 2021: conference

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ В СПИСАНИЕ „ВОЕНЕН ЖУРНАЛ“

За публикуване в сп. „Военен журнал“ се приемат статии до 20 стандартни страници (30 реда по 60 знака). Те трябва да са на електронен носител във формати Word 97-2003 (Document, Times New Roman, Font Size 12) и PDF, както и разпечатани в един екземпляр. В изключителни случаи авторите могат да участват и с втора статия в броя, но само в съавторство.

Към всяка статия са необходими кратко резюме и ключови думи на български и английски език (Font Size 10). Заглавието и името на автора (авторите) също трябва да бъдат дадени на английски. В края на статията да има информация за контакти с автора, както и подписано уверение, че не съдържа класифицирана информация.

PaТаблиците и фигурите да не са сканирани и да са с поточна номерация, а за формулите тя да е представена вдясно.

Библиографското цитиране на използваните източници е с индекси (арабски цифри) в текста, а описанието им – в края на статията (Endnotes). То се извършва според изискванията на БДС ISO 690:2011 и Официалния правописен речник на българския език от 2012 г. Не се допуска цитиране само на наименованията на електронни източници. Библиографията на български език да бъде транслитерирана на латиница (виж с. 37 от правописния речник).

Статии, които не са оформени в съответствие с посочените изисквания, не се приемат за рецензиране и публикуване в списанието.

Редакцията не връща ръкописи и не уведомява авторите при отпадане на статиите им след решение на редколегията.

РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ

ПРЕДСЕДАТЕЛ
полковник доц. д-р Димитър Ташков
заместник-началник по учебната и научната част на Военна академия „Г. С. Раковски“
ГЛАВЕН РЕДАКТОР (ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ)
полковник проф. д.н. Георги Карастоянов
катедра „Психология и лидерство“ – факултет „Национална сигурност и отбрана“
ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ
д-р Стоян Николов
научна секция „Военна история и патриотично възпитание“ – Институт за перспективни изследвания за отбраната
д-р Зоя Крачунова
началник на сектор „Издателство Г. С. Раковски“
ЧЛЕНОВЕ
полковник доц. д-р Атанас Атанасов
началник на катедра „Сухопътни войски“ – факултет „Командно-щабен“
капитан I ранг доц. д-р Красимир Костадинов
началник на катедра „Военноморски сили“ – факултет „Командно-щабен“
полковник доц. д-р Росен Димитров
катедра „Военновъздушни сили и противовъздушна отбрана“ – факултет „Командно-щабен“
полковник доц. д-р Светослав Велев
катедра „Мениджмънт на извънредните ситуации“ – факултет „Командно-щабен“
полковник доц. д-р Иван Христозов
катедра „Комуникационни и информационни системи“ – факултет „Командно-щабен“
полковник доц. д-р Петко Димов
началник на научна секция „Иновации и платформи в образованието и квалификацията“ – Институт за перспективни изследвания за отбраната
подполковник доц. д-р Владимир Иринков
катедра „Логистика“ – факултет „Командно-щабен“
професор д-р Лидия Велкова
катедра „Мениджмънт на сигурността и отбраната“ – факултет „Национална сигурност и отбрана“
доцент д-р Румяна Карева
катедра „Психология и лидерство“ – факултет „Национална сигурност и отбрана“
доцент д-р Мила Серафимова
катедра „Психология и лидерство“ – факултет „Национална сигурност и отбрана“
доцент д-р Ирина Миндова-Дочева
катедра „Национална и международна сигурност“ – факултет „Национална сигурност и отбрана“
доцент д-р Валентина Георгиева
ръководител на катедра „Езиково обучение“ – департамент „Дистанционно обучение, езикова подготовка и квалификация“
доцент д-р Румен Николов
ръководител на научна секция „Военна история и патриотично възпитание“ – Институт за перспективни изследвания за отбраната
INTERNATIONAL EDITORIAL BOARD
Prof. Mark Kramer
Harvard University
Prof. Arne Westad
London School of Economics and Political Science (member of British Academy)
MG Prof. Mihail Ionescu
Institute of Military History and Political Studies of Defence, Bucharest
Dr. Daniel McDonald
Defence Equal Opportunity Management Institute, USА
Dr. Jovanka Saranovic
Defence Research Institute, Beograd, Serbia
Dr. John Nomikos
Research Institute for European and American Studies, Athens, Greece
Prof. PhD Carol Atkinson
University of Southern California, USА

Phone: +359 2 92 26 585; e-mail: conf70@rndc.bg

КОНТАКТИ

Адрес на редакцията:
София 1504, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ № 82, Военна академия „Георги Стойков Раковски“

Главен редактор (заместник-председател):
полковник проф. д-р Георги Карастоянов, (02) 92 26529, e-mail: g.karastoyanov@rndc.bg

Отговорни редактори:
д-р Стоян Николов, (02) 92 26657, e-mail: s.nikolov@rndc.bg
д-р Зоя Крачунова, (02) 92 26672, e-mail: z.krachunova@rndc.bg