Випуск „Полковник Борис Дрангов 2022” – I-ва смяна студенти на Военна академия „Г. С. Раковски“

На 29 юли 2022 г., в зала „Тържествена“ на Академията своите дипломи получиха 40 студенти, които се обучаваха в професионални направления „Национална сигурност“ и „Психология“ в 9 различни специалности. С отличие завършват 2 –ма студенти.

Магистър Габриела Светославова Станкова, студентка в редовна форма на обучение, е първенец на Випуск „ПОЛКОВНИК БОРИС ДРАНГОВ 2022” – I-ва смяна от специалност „Национална сигурност и отбрана“, факултет „Национална сигурност и отбрана”.

Академичният състав на Академията се увеличи с един „ДОКТОР НА НАУКИТЕ“. Своите дипломи получиха и 4-ма докторанти, успешно защитили дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „ДОКТОР”.