Доцент доктор Валентина Георгиева

Ръководител на катедра


Биография

Доц. д-р Валентина Георгиева е възпитаник на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” със специалност “Английски език и литература”. Преподава английски език във всички степени на българската образователна система от 1992 г. От 1999 г. до 2010 г. е преподавател във ВВМУ “Н. Й. Вапцаров” – гр. Варна, а от 2010 и понастоящем е доцент с научна специалност „Общо и сравнително езикознание” във Военна академия „Г. С. Раковски”. Защитава докторска дисертация на тема „Съпоставителна характеристика на българската и английската военна терминология (в областта на операциите по поддържане на мира)” в Института за български език към Българската академия на науките през 2014 г.  През 2016 г., 2017 г. и 2019 г. преподава английски език за академични цели на интернационални студенти в Университета на Хъл (University of Hull) в гр. Хъл, Великобритания. През м. октомври 2010 г. е лектор в лекционен курс по терминология в Ереванския държавен университет на студенти-магистри от специалност „Английска филология” след спечелен конкурс в МОН. През 2017 г. е изследовател в Texas State University, САЩ, след спечелена стипендия на комисията за образователен обмен „Фулбрайт” и Държавния департамент на САЩ.

Специален професионален интерес представляват проблемите на военната терминология в българския и английски език, методиката на чуждоезиковото обучение, английски за специални цели, създаване на учебни материали, както и въпросите на междукултурното обучение. Участва в курсове за специализация в САЩ, Канада, Ирландия, Полша и Румъния. Завършила е курс за следдипломна квалификация на преподаватели по чужд език по въпроси на междукултурното обучение, организиран от Британски съвет – София. Член на Съюза на учените в България и на Българската асоциация на учителите по английски език. Член на редакционната колегия на списание „Военен журнал”, публикувано от Военна академия, на сп. „Terminology Science and Research“ – издание на PKP Publishing Services, и на сборници с доклади от конференции в България и чужбина. Оценител на учебни материали в качеството й на член на Националното бюро за помощ за междукултурни учебни материали (2004-2006).


Ръководител на международния проект Hybridisation of specialized English learning for security professionals HELPSec, финансиран по програмата „Еразъм+“ в периода 1.09.2020 г.-28.02.2023 г. Проектът е осъществен в сътрудничество с Военната академия на Португалия и Университета по отбрана на Швеция.

Взема активно участие и в следните проекти:

 1. Преодоляване на маргинализацията и дискриминацията в учебните материали чрез междукултурно и гражданско образование”: проект на Британски съвет: 2004 – 2006 г. – координатор;
 2. Консултативен център за антидискриминационна оценка на учебните средства” (National Helpdesk for Learning Materials): проект на Британски съвет: 2003 – 2004 г. – съучредител и координатор

Участва в голям брой национални и международни конференции и семинари с доклади и презентации. Автор на учебници, на сборник с тестове и на методическо пособие за оценка на учебни материали, както и на над 50 публикации в България и чужбина.


Получила е следните стипендии (грантове) за участие в специализации и извършване на изследвателска работа:

 • Стипендия „Фулбрайт” на комисията за образователен обмен „Фулбрайт” и Държавния департамент на САЩ за академичната 2016-2017 г. Проведе изследване в Щатския университет на Тексас в гр. Сан Маркос за обучението на възрастни и за създаване на онлайн материали за обучение по специализиран английски език на военни специалисти.
 • Стипендия на Държавния департамент на САЩ за участие в дистанционен курс, организиран от Института за американски английски на Университета на Орегон, на тема Introduction to Pedagogy and Practices for Teaching English to Speakers of Other Languages (TESOL Methods), в периода 07. 04- 13.06. 2014 г.
 • Грант по програма „Коменски” за участие в специализация, организирана от Cork English World в гр. Корк, Ирландия, на тема Staging Music and TV in ELT, 16 – 27.09. 2013г.
 • Грант на МОН за изнасяне на лекционен курс по терминология в Ереванския държавен университет на студенти-магистри от специалност „Английска филология”, в периода 01-30.10.2010 г.
 • Грант по програма „Грундтвиг” за участие в курс на тема Creating a Network for Teaching Navy English – Target on Training Teachers във Военната академия в гр. Констанца, Румъния, в периода 23-28.05.2010 г.

Получила е следните награди:

 • Грамота за изключително постижение в терминологичните изследвания от Европейската асоциация по терминология от 25.11.2020 г.
 • Грамота от министъра на отбраната от м. април 2022 г.
 • Грамота от министъра на отбраната от 19.05.2019 г.
 • Почетна грамота на началника на Военна академия от 11.11.2021 г.
 • Удостоверение и знак III степен „За дългогодишна преподавателска и научноизследователска дейност във Военна академия” на Началника на Военна академия „Г. С. Раковски” от 24.05.2015 г.

Грамота за висок професионализъм, съществен принос за издигане авторитета на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров” от м. януари, 2007 г.


Професионално развитие

2018 – понастоящем: Ръководител на катедра „Езиково обучение” на департамент „Дистанционно обучение, езикова подготовка и квалификация” на ВА „Г. С. Раковски”

2010 – 2018: старши преподавател по английски език в департамент „Езиково обучение”, кат. „Английски език” на ВА “Г. С. Раковски” – София

1999 г. – 2010 г.: преподавател и старши преподавател в кат. „Чужди езици” и в Департамент за следдипломна квалификация на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” – гр. Варна

1992-1999 г.: учител по английски език в VII СОУ „Н. Геров”- гр. Варна.

Образование

2013 – 2014 г. “доктор” по научна специалност “Общо и сравнително езикознание” от Института за български език на БАН

1992- 1994 г. магистър спец. „Английски език и литература” от ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”

1983-1988 г. магистър спец. „Руска филология” от ВПИ – гр. Шумен (Шуменски университет)

Допълнителни квалификации и специализации

 • 06. – 13.08.2015 г. Курс „Разработка на учебни материали” в Езиков институт към ВВБ „Лекланд” – гр. Сан Антонио, САЩ – сертификат.
 • 04. -13.06. 2014 г. Дистанционен курс по методика на преподаването на английски език като чужд в Университета на Орегон, САЩ, след спечелена стипендия за обучение от Държавния департамент на САЩ – сертификат.
 • 15 – 30. 09. 2013 г. Участие в курс по методика на преподаването на аглийски език „Staging Music and TV in ELT” в „Корк Инглиш Уърлд” – гр. Корк, Ирландия – сертификат.
 • 24 – 28.04. 2010 г. Семинар за преподаватели по военноморски английски във Военноморска академия – гр. Констанца, Румъния – сертификат.
 • 05. – 8.08. 2008 г. Курс за преподаватели по английски език в Езиков институт към ВВБ „Лекланд” – гр. Сан Антонио, САЩ – диплома.
 • 02-15.02.2006 г. Курс „Обучение на морски инструктори и преподаватели, оценяване, изпитване и освидетелстване на морските лица” на Български морски квалификационен център – Варна – удостоверение за завършен курс.
 • 11 – 5. 12. 2003 г. Курс за преподаватели по морски английски, организиран от Международната морска организация и Министерството на транспорта – сертификат.
 • 06. – 04. 07. 2003 г. Участие в курс за преподаватели по английски език “Създаване на интеркултурни образователни материали за Internet” (60 часа), организиран от образователен тръст “Хорнби” и Британски съвет – Краков, Полша – сертификат.
 • Уъркшоп на 11-та Годишна конференция на Асоциацията на учителите по английски език на Букурещ, 28.02-2.03.2003 г. Букурещ, Румъния, Сертификат
 • Международен семинар по морски английски език, Технически университет на Истанбул, Истанбул, Турция, 20-22.03.2002 г., сертификат.
 • X. 2001 г. – X. 2002 г Участие в дистанционен курс “Междукултурна образованост за преподаватели по чужди езици”, организиран от Британски съвет и ДИУУ – гр. София – удостоверение за следдипломна квалификация.
 • 01. – 4. 05. 2001 г. Участие в курс по методика на обучението по английски език за преподаватели от военни ВУЗ-ове в Езиковия център на Въоръжените сили на Канада – гр. Отава, Канада – диплома.
 • 28 – 30. 11. 2005 г. Участие в семинар на Британския съвет по проекта “Английски език за мирни цели” за разработване на материали, Сертификат
 • 19 – 23. 11. 2001 г. Участие в международен семинар за преподаватели от военни ВУЗ-ове по проекта „Английски за мирни цели” (PEP Winter School), организиран от Британски съвет – сертификат.
 • 1-12.07.1997 г. Курс по методика на преподаването на английски език, организиран от Британски съвет – сертификат.

Публикации

I. Монографии и методически помагала

 1. Hybrid English Language Course for Security Professionals (Module 1&2) (в съавторство). Rakovski National Defence College, Sofia, 2023
 2. Military English: From Theory to Practice. Rakovski National Defence College, Sofia, 2015
 3. English for the Military. Военно издателство, София, 2005
 4. Тестове по английски език за кандидатстване във ВВМУ “Н.Й.Вапцаров”, сборник с тестове (в съавторство), Варна, 2006
 5. Рамки за анализ на учебни материали в България от гледна точка на маргинализационни практики и дискриминативни нагласи (в съавторство), София, 2006

II. Доклади и статии

1. NATO Standardization of Military Terminology in Teaching ESP. – В: Морски научен форум, т. 3, стр. 165-171, Варна, 2001.

2. The Communicative MTAP Teacher Trainer Programme at the CFLS: Challenge and Advantages for ESP Teachers. – В: Морски научен форум, т. 3, стр. 216-223, Варна, 2001.

3. Mastering Communicative Competence while Teaching EFL – В: Научни трудове, кн. 69, стр. 267-274, Велико Търново, 2001

4. Assessing and Evaluating English Competence for Navigators: A Necessary Way to Meet the STCW Safety Requirements. – доклад, представен на международен семинар по морски английски език. – В сб. на Istanbul Technical University, March 2002, стр. 119-130, Истанбул, Турция.

5. Military Oath of Allegiance – the Bridge between Cultural Differences of the Military Personnel Worldwide. – В: сб. Научни трудове на ВВМУ, стр. 75-80, Варна, 25/2002

6. За вербалната агресия в някои български, руски и английски идиоми. – В: Годишник на Техническия университет във Варна, т.1, стр. 273-280, Варна, 2003.

7. How to Take the Shock out of Culture Shock. – В: сб. Морски научен форум, т. 4, стp. 152-159, Варна, 2003.

8. From the “Fluent Fool” towards the Intercultural Speaker– Презентация на 11-та Годишна конференция на Асоциацията на учителите по английски език на Букурещ, 28.02-2.03.2003 г. Букурещ, Румъния.

9. Beating about Bush. – В: сб. Научни трудове, НВУ, стр. 298-304, В.Търново, 2003.

10. On Some Contemporary Trends in the Bulgarian Military Terminology (в съавторство). – В: Сб. от международна научна конференция Terminology at the Time of Globalization, стр. 285- 292, Любляна, Словения, 2004.

11. Some Bulgarian and English Idioms with Military Terms. – В: Сборник научни трудове, ч. 1, Научна сесия 2003 в НВУ, Факултет “А, ПВО и КИС”, гр. Шумен, 2004, стр. 183-190.

12. Homonymy with the Abbreviations in Modern Aids to Communication at Sea (в съавторство)– В: Сборник научни трудове, ч. 1, Научна сесия 2003 в НВУ, Факултет “А, ПВО и КИС”, стр. 181-183, гр. Шумен, 2004.

13. From Analyzing Students’ Needs to Implementation of the Teaching Objectives. – В: сб. Научни трудове на ВВМУ, стр. 82-86, Варна, 2004.

14. Ethnographic Observation in the EFL Classroom. Food Ethnography. – В: сб. Научни трудове, т. 26, ВВМУ „Н.Й. Вапцаров”, стр. 87-9, Варна, 2004.

15. Using Our Textbooks Interculturally? Moving On Possible.– В: Трудове от конференцията на Българската асоциация на преподавателите по английски език, ISSN 1311-7351, Варна, 2004.

16. Intercultural Learning and Learner’s Culture in the EFL Classroom. – В: Научни трудове, ВВМУ „Н.Й. Вапцаров”, т. 27, стр. 152-155, Варна, 2005.

17. Пол и характер на българските учебници (в съавторство). – В: сп. Алтера, бр. 3, 2005, стр. 14-17

18. Advantages of Using English for the Military Textbook. –В: Сборник от Юбилейна научна сесия от 20-21.04. 2006, НВУ „Васил Левски”, Факултет “Авиационен”, гр. Долна Митрополия, 2006, т. 2, стр. 490- 498.

19. Rethinking the Common European Framework in the Context of the IMO Model Course 3.17. Технически университет във Варна, III, стр. 286-294, Варна 2005.

20. Canadian Impact on Teaching Military English in Bulgaria (в съавторство). – В: сб. Canada: A View from Without, New Bulgarian University Press, стр. 173-182, София, 2007.

21. Gender Issues in Canadian and Bulgarian Armed Forces: A Contrastive Study. – В: Сборник научни трудове, ч. III, от Научна сесия на 11-12.10.2007 в НВУ „Васил Левски”, ф-т „Артилерия, ПВО и КИС“, стр. 107-118, Шумен, 2008.

22. Systematization of Military Terminology: Mission (Im)Possible? – В: сб. Foreign Language Competence as an Integral Component of a University Graduate Profile, University of Defence, Brno, стр. 85-104, Бърно, Чехия, 2007.

23. Системни отношения на термините за морски мини. – В: сб. Научни трудове на ВВМУ „Н.Й. Вапцаров”, т. 28, стр.145-150, Варна, 2007.

24. Синонимия в българската военноморска терминология.– В: Морски научен форум, т.4, стр. 116-126, Варна, 2008.

25. Synonymy in English Military Terminology. – В: Language, Culture and Civilization (III): New Roads to Success, Vol. 1, The Polytechnic University of Bucharest, Politehnica Press, Bucuresti, стр. 36-43, Букурещ, 2009.

26. Полисемия в българската и английска военноморска терминология.– В: сп. Съпоставително езикознание, год. XXXIV, бр. 2, 2009, стр. 21-35.

27. Teachng Terms Effectively in ESP. – В: Трудове от конференцията на Българската асоциация на преподавателите по английски език, ISSN 1311-7351, Велико Търново, 2010.

28. Green Approaches: Promoting Education for Sustainable Development in the Engish Classroom at Tertiary Level (в съавторство). – В: Proceedings from the International Scientific Conference “Human and Nature Safety”, Part 2, Akademija, Kaunas, Lithuania, стр. 162-165, Каунас, Литва, 2011.

29. Преподаване на военна терминология в часовете по английски език.– В: Сборник на Военна академия „Г. С. Раковски”, стр. 175-182, София, 2011.

30. Антонимия в българската военна терминология. – В: Сборник доклади от международна конференция на НВУ „В. Левски”, стр. 72-79, Велико Търново, 2011.

31. Education for Sustainable Development: Embedding Sustainability Aspects in English Classroom. – В: Морски научен форум, т.5, стр. 64-71, Варна, 2011.

32. Терминологизация в българската и английска военна терминология. – В: Сб. «70 години българска академична лексикграфия» Шеста национална конференция с международно участие по лексикография и лексикология ‘70 години българска академична лексикография (в чест на 70 години от създаването на Института за български език при БАН)’ 24–25 октомври 2012 г., Акад. издателство „Проф. М. Дринов”, стр. 497-506, София, 2013.

33. Synonymy In English And Bulgarian Military Terminology (A Contrastive Study). – В: сп. Armenian Folia Anglistika. International Journal of English Studies. 1-2 (11)/2013, стр. 17-30, Ереван, Армения.

34. English for Peacekeepers: Can We Teach It? – В: Collection of papers from the International Conference Success and Challenges in Foreign Language Teaching at the National University of Public Service, Budapest 9-11 April 2014, Nemzeti Kozszolgalati Egyetem, стр. 11-18, Будапеща, 2014.

35. За политическата коректност и приятелския огън.– В: Сб. Доклади от конференцията „Актуални проблеми на сигурността” в НВУ „В. Левски”, 13-14.11.2014 г., Т. 1, стр. 238-247, Велико Търново, 2014.

36. Терциум компарационис и преподаването на специализирана английска терминология.– В: сп. Чуждоезиково обучение, Vol. 42, бр. 1, 2015, стр. 28-39.

37. Military Language and Sexual language. – В: Научни трудове на Русенския универстет – 2015. Том 54, серия 11, стр. 67-71.

38. За особеностите на специализирания английски език на НАТО (през погледа на българските миротворци). – В: Сб. „Лексикографията в началото на XXI век”. Доклади от VII международна конференция по лексикография и лексикология. София 15-16.10.2015 г. Изд. на БАН „Проф. М. Дринов”, стр. 569-580, София, 2016.

39. Проблеми на стандартизирането на терминологията на НАТО в българския език. – В: сп. „Български език” № 63 (2016), бр. 1, стр. 32-39.

40. Intercultural Interactions in a Military Context (в съавторство). – В: Review of the Nicolae Balcescu Land Forces Academy, Sibiu, Romania, Vol. XXII, No 3(87), 2017. DE GRUYTER OPEN, стр. 153 -162.

41. Абревиацията – активна техника за терминообразуване в българската и английската военна терминология. – В: Езикът на науката и науката за езика. Юбилеен сборник в чест на чл.-кор. проф. д.ф.н. Мария Попова. Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“. стр. 86-95, София, 2017.

42. Qualitative Research Methods and EFL Teaching. – В: E-newsletter of Bulgarian English Teachers’ Association, Issue 28 (March-April 2017), стр. 10-18.

43. Хибридни методи на обучението по чужд език. – В: Сборник от Седмата национална конфренция „Електронното обучение във висшите училища“, Университетско издателство „Св. Кл. Охридски“, стр. 22-30, София, 2018.  

44. Hybrid Approaches to Teaching Counter-Terrorism And Radicalization аt Rakovski National Defense College (в съавторство)– В: Сб. с доклади от международната конференция «Strategies XXI » (11-12.04.2019 г.) в Национален военен университет “Карол I”, Т. XV, Ч. 1, Букурещ, Румъния.

45. Military Еnglish Language Capabilities as a Requirement for Security Environment. – В: Сб. с доклади от международната конференция „Security of the Republic of Poland in National and International Dimensions. Poland’s 20 years in the NATO – Security of the Future“. Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, Warszawa, 2019. ISBN 978-83-7523-743-6, стр. 81-90.

46. Hybridisation of English Language and Intercultural Teaching. – В: Tourism and Intercultural Communication and Innovations, Cambridge Scholars Publishing: UK,  2019, ISBN (13): 978-1-5275-3317-2, стр. 169-181.

47.Интегриране на иновативни и е-подходи в обучението на студенти от специалността „Противодействие на радикализацията и тероризма” във Военна академия „Г. С. Раковски” (в съавторство). – В: Сб. с доклади от юбилейната международна научна конференция „Туризмът – отвъд очакванията“. Издателски комплекс – УНСС, София, 2020,стр. 788-797.

48.70  години катедра „Езиково обучение“ (в съавторство).Издателство на Военна академия, 2021.

49.English military terminology and its knowledge organization – В: Сп. Terminàlia #24, 2021, стр. 43-52, DOI: 10.2436/20.2503.01.167, Institut d’Estudis Catalans, Испания.

50. International Cooperation for Hybrid Learning: the HELPSec Case. – В: Сборник с доклади Международната научна конференция „Интегриране на традиционни парадигми с иновативни практики в езиковото  обучение”, посветена на 70 години катедра „Езиково обучение“. Издателство на Военна академия, 2021, стр. 144-152.

51.Универбизацията и кондензацията като компресивни начини за терминологична номинация на военни концепти. – В: Сборник „Научни трудове „45 г. катедра „Езикова подготовка“ на ВВМУ, гр. Варна, 2021, ISBN 978-619-7428-54-4, стр. 30-35

52. Създаване на интерактивни задачи по специализиран английски език за военнослужещи. – В: Сборник с доклади от годишната научна конференция на Военна академия „110 години традиция, качество, престиж“. Издателство на Военна академия, София, 2022, стр. 262-273

53.International Ideation for Hybrid ESP Teaching. – В: Сб. с доклади от международната конференция International Conference KNOWLEDGE-BASED ORGANIZATION Vol. XXVIII No 2, 2022, стр. 174-179, DOI: 10.2478/kbo-2022-0068, Sciendo.

54. Development of a Platform for Hybrid English Language Training of Security Professionals (в съавторство). – В: Сб. с доклади от Девета национална конференция по електронно обучение във висшите училища 2022. American Institute of Physics Conference Proceedings (под печат).