Указания за подготовка и оформление на статия

Изтеглете указанията приети на Академичен съвет от 24.01.2023 г.

Ръкописът се структурира по следния начин:

  • информативно и без съкращения (абревиатури) заглавие на статията;
  • имена на авторите с техните научни степени, академични длъжности и институции;
  • резюме, съответстващо на заглавието, с акцент върху получените новости и резултати (препоръчителен обем 100 – 150 думи);
  • 3 – 6 ключови думи, съответстващи на темата на ръкописа (разделени с ; );
  • основен текст

– няма специфични изисквания по отношение на вид и големина на шрифта;

– не се поощрява специфично форматиране, или табулиране, ако не е изрично необходимо за нуждите на изложението;

– таблици следва да се използват единствено за представяне на числови величини;

– фигурите (илюстрациите) и техните надписи се изпращат и отделно в допълнителен файл. Мястото им в текста се посочва с фиг. 1, фиг. 2 и т.н.);

– формули следва да се представят центрирани, на отделен ред

      x + y = z                              (1)

  • благодарности – тук е мястото да се посочват имената на хора, подпомогнали написването на ръкописа, или източник на финансиране на изследването (ако има такива);
  • приложения (ако има такива), подредени в низходящ ред;
  • бележки и литература;
  • заглавие, резюме и ключови думи на английски език;
  • пълни визитки на авторите на английски език с техните академични позиции, персонален изследователски номер от регистрация в научни бази (авторът се поощрява да има персонален профил като учен (напр. Web of Science, Scopus, ORCID, РИНЦ), чрез който да представя пред международната научна общност себе си и организацията, която представлява), име и адрес на университет, или научна организация, служебен пощенски (улица, град, държава) и електронен адрес.

Оформление на бележки

Бележки в статия се изписват в края на основния текст, на езика на основния текст. Мястото им в основния текст се отбелязва с горен индекс като endnotes. В „Бележки“, могат да намерят място и допълнителни обяснения или сведения, за които е преценено, че присъствието им в основния текст би го обременило излишно.

Бележки в книга, или монография, могат да се посочат и като footnotes на съответната страница

Оформление на литература

– Списъкът с ползвана литература съдържа само литературни източници, които са цитирани и посочени в основния текст и които ще са достъпни за проверка, или справки, и след по-дълъг период от време. Всички останали източници и информация се посочват в раздел „Бележки“.

– Самоцитиранията не допринасят за научния принос на ръкописа, или на автора.

– Ползваната литература (ако основният текст е на кирилица) се изброява в два отделни последователни параграфа. В първия параграф литературата се изброява в оригинал (независимо кирилица/латиница). Във втория – на латиница, се повтаря съдържанието на предишния параграф (чрез транслитерация на кирилицата, или в оригинал) (виж https://slovored.com/transliteration/).

– Литературните източници се подреждат в низходящ азбучен ред – по фамилия и име на автор, и по година на публикуване. При няколко източника с един и същ автор и година, след годината се изписват малки букви (a, b, c…).

– Представянето на литературните източници в списъка на литературата става в съответствие с БДС ISO 690:2021 (по фамилия и година (Харвардска система)). Примерите по-долу показват как трябва да става това.

Цитиране на статия в списание

Последователно се посочват име на автор, година на издаване, заглавие на статия, име на списание (наклонен шрифт), годишен том, номер на брой, номера на страници (разделени с дълго тире). При транслитерация – накрая, в квадратни скоби, се посочва езикът, на който е публикуван цитирания източник [in Bulgarian], [in Russsian] и т.н.

ЛИТЕРАТУРА

ГРИГОРОВ, М., 2021. Антитерористични операции – понятие и специфики при провеждането им. Военен журнал, бр. 128, кн.1, с. 77 – 86. ISSN 0861-7392.

REFERENCES

GRIGOROV, M., 2021. Antiteroristichni operatsii – ponyatie i spetsifiki pri provezhdaneto im. Voenen zhurnal, vol. 128, no. 1, pp. 77 – 86. ISSN 0861-7392. [in Bulgarian].

Такъв източник се посочва в основния текст на латиница като (Grigorov 2021). Ако е нужно да се посочи конкретна страница (напр. с. 77, или с. 78 – 82), се посочва по следния начин: (Grigorov 2021, p. 77), или (Grigorov 2021, pp. 78 – 82).

Ако се посочва статия в онлайн периодично издание, източникът на текста (достъпен уеб адрес или DOI номер) следва да бъде поставен в края на цитирания източник.

LOMAZZI, L.; CADINI, F.; GIGLIO, M. & MANES, A., 2022. Vulnerability assessment to projectiles: Approach definition and application to helicopter platforms. Defence Technology, vol. 18, no. 9, pp. 1523-1537. Available on: https://doi.org/10.1016/j.dt.2021.09.001. [last viewed: 29 October 2022].

Такъв източник се посочва в основния текст като (Lomazzi, Cadini, Giglio & Manes 2022), или като (Lomazzi et al. 2022).

Цитиране на книга

С наклонен шрифт се маркира заглавието на книгата. Необходимо е да се посочи също град на издаване и име на издателство. Ако има – посочва се ISBN на книгата. При транслитерация – накрая, в квадратни скоби, се посочва езикът, на който е публикуван в оригинал цитираният източник – [in Bulgarian], [in Russian]
и т.н.

ЛИТЕРАТУРА

НЕДЯЛКОВ, Д., 2022. 130 години българи в небето. Кратка история на българската военна авиация. София: Прозорец. ISBN 9786192432300.

REFERENCES

NEDYALKOV, D., 2022. 130 godini balgari v nebeto. Kratka istoria na balgarskata voenna aviatsia. Sofia: Prozorets. ISBN 9786192432300. [in Bulgarian].

Такъв източник се цитира в основния текст като (Nedyalkov 2022). Ако се посочват страници (напр. с. 34 – 38), в основния текст се цитира като (Nedyalkov 2022, pp. 34 – 38).

Цитиране на книга/сборник с редактор

Само заглавието на цитираната книга/сборник се дава с наклонен шрифт,. След заглавието на сборника следват номерата на цитираните страници.

ЛИТЕРАТУРА

МАРАЧЕНСКИ, И., 2022. Аспекти на съвременните операции. В: КЪНЧЕВ, Н.; ПАВЛОВ, И. & АНТОНОВА, К. (ред.). 110 години традиция, качество, престиж, с. 219 – 226. София: Издателство Г.С. Раковски.

REFERENCES

MARACHENSKI, I., 2022. Aspects of Modern Operations. In: KANCHEV, N.; PAVLOV, I. & ANTONOVA, K. (eds.). 110 godini tradicia, kachestvo, prestige, pp. 219 – 226. Sofia: Izdatelstvo G.S. Rakovski. [in Bulgarian].

Цитиране на архивни документи и артефакти

Цитиране на искови данни от архив (с наклонен шрифт е името на архивния документ)

ИВАНОВ, П. [капитан]. 13.10.1913 г. Заповед за мобилизация №1. Заповед. В: Фонд на Негово Величество. Ф. 1234, оп. 1, а.е. 22, л. 1 – 2. В: ДАА, София. [Последно видян: 11.10.2022 г.].

Архивен документ (с посочване на размери)

КИРОВ, А,. 1932-07-12. Майсторско свидетелство № 799, издадено от Практическото рибарско училище в гр. Созопол. Печатна хартиена бланка с апликирана униформена снимка на завършилия ученик. Шестобална система за оценяване. Размери: 541 х 385 мм. В: Основен фонд, вх. № 583/6, инв. № I-2040/30 , ед. л. Военноморски музей – Варна.

Архивен документ, издаден от организация

БЪЛГАРСКИ МОРСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ. 1923-3-12. Покана за конференция. В: №2322, ед. л. Военноморски музей – Варна.

Настоящите указания са изготвени в съответствие с действащия стандарт БДС ISO 690:2021. За всички случаи, които не са описани по-долу, следва да се потърсят допълнителни указания в стандарта.

ШАБЛОН ЗА ОФОРМЛЕНИЕ НА СТАТИЯ