Нова заповед на началника на Военна академия генерал-майор д-р Груди Ангелов за организация на ежедневната дейност и учебния процес във Военна академия „Г. С. Раковски“ във връзка с усложняване на епидемичната обстановка в страната

Уважаеми студенти, слушатели, преподаватели и служители на Военна академия „Г. С. Раковски“!

Опазването на здравето на всеки е приоритет, а армейският опит обобщава максимата, според която „Всяка заповед е предпоследна!“.

Във връзка с влошаване на епидемичната обстановка в страната и увеличаване на заболелите в гр. София и във Военна академия, с нова заповед на началника на Военна академия „Г. С. Раковски“ (НВА) генерал-майор д-р Груди Ангелов се въвежда следната организация на ежедневната дейност и учебния процес във Военна академия „Г. С. Раковски“ в условията на извънредна епидемична обстановка в Република България:

В закритите помещения носенето на защитна маска за лице е задължително:

При събиране на повече от 2 лица на едно място на открито да се спазва физическа дистанция от минимум 2 метра;

Външни лица, желаещи да посетят Военна академия „Г. С. Раковски“, ще бъдат допускани само с разрешение на НВА;

Да се ограничи до минимум движението на служители от отделните сгради в Академията, като съгласуването на документите и кореспонденцията да става само в електронния документооборот;

Деканите на факултети и директорите на ИПИО и ДДОЕПК да организират разсредоточаване на преподавателския състав при водене на учебни занятия, като се използват за работни места всички малки зали от учебния корпус, които да бъдат превърнати в офиси (канцеларии) на преподавателите;

Ръководителите на основни, административни и обслужващи звена да организират в подчинените си структури:

Временно преразпределение на работните помещения така, че в едно помещение да има не повече от един служител. Когато това е невъзможно поради технически или други причини, служителите да носят предпазна маска и спазват физическа дистанция от минимум 2 метра. В този случай, броя на служителите в едно помещение да бъде съобразен с неговия размер, като се осигурят минимум 8 кв. метра площ на човек.

Пускането в отпуск на служителите, съгласно графика за 2022 г. и ползването на стари отпуски, като се осигури минимално присъствие, без да се нарушава работния и учебния процес.

Служителите на Академията да ограничат:

Пътуването с обществен транспорт;

Докосването на очите, устата и носа, след допир на ръцете до повърхности, предмети и други;

Излизането извън района на Военна академия „Г. С. Раковски“ в работно време.

С цел намаляване на рисковете от разпространение на инфекции, препоръчвам често измиване на ръцете с вода и сапун, особено преди храна, след използване на санитарен възел, след кихане, кашляне или издухване на носа, както и след допир до повърхности на обществени места. След измиване да се използва дезинфектант. При кихане и кашляне да се спазва респираторния етикет.

Периодично да се извършва проветряване на работните помещения

Служителите и гостите на Академията да спазват всички противоепидемични мерки в района на Военна академия „Г. С. Раковски“, установени от Министерството на здравеопазването, министъра на отбраната, Началника на Военномедицинска академия и главен лекар на Въоръжените сили на Република България.

Столът и лавката към него, за хранене на военнослужещи и граждански лица да работят при стриктно спазване на противоепидемичните мерки.

Уважаеми служители, преподаватели, слушатели и студенти,

Бъдете здрави, помагайте на близките си вкъщи и използвайте времето си целенасочено!

Ученолюбиви випускници, съгласувайте със своите научни ръководители разработването на структурен и календарен план за дипломните си работи!

БЪДЕТЕ ЗДРАВИ И ДА СЕ ПАЗИМ ВЗАИМНО!