Участие на слушатели от Военна академия „Г. С. Раковски“ в многонационалното съвместно учение CJEX 23 в Хамбург, Германия

Слушатели от магистърска специалност „Стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили“ от Военна академия „Г. С. Раковски“, водени от подп. д-р Данко Фаразов – главен асистент в катедра „Съвместни операции и планиране“ участваха  в многонационално съвместно учение „Combined Joint European Exercise – CJEX 23“ в Bundeswehr Command and Staff College, гр. Хамбург, Федерална Република Германия. Основната част на учението се проведе в периода от 2 до 11 май, по едно и също време в пет военни академия – Германия, Испания, Франция, Италия и Великобритания с обмен на обучаеми между академиите.

Главни цели на многонационалното учение бяха следните:

  • да се подобрят уменията на обучаемите при планиране на операции в многонационална среда;
  • да се усъвършенства процесът на планиране на операции от ЕС в контекста на общата политика за сигурност и отбрана;
  • да се изгради единно разбиране по отношение на процесите и процедурите в процеса на планиране в многонационална среда;
  • да се затвърди и доразвие разбирането на участниците за спецификациите на многонационалните съвместни операции планирани и провеждани от ЕС.
Участие на слушатели от Военна академия „Г. С. Раковски“ в многонационалното съвместно учение CJEX 23 в Хамбург, Германия