Научна секция „Технологии и платформи в сигурността и отбраната“

Научна секция „Технологии и платформи в сигурността и отбраната“ е научноизследователско звено от състава на Института за перспективни изследвания за отбраната (ИПИО), което провежда научни изследвания в областта на развитие на технологиите и платформите и тяхното приложение в сигурността и отбраната. Научноизследователска дейност се провежда в „Лаборатория за иновации и платформи в сигурността и отбраната“, чието предназначение е да реализира научноприложни изследвания в областта на технологиите и платформите в сигурността и отбраната.


Мисия, функции, задачи

Мисия

Мисията на секцията е да извършва научноизследователска дейност по събиране и обработване на информация и данни от изследвания по научни проекти свързани с технологии и платформи в отбраната и сигурността в интерес на научната и научноизследователската дейност и на учебния процес в Академията

Основни функции

• Извършва, в областта на своята компетентност, научни изследвания чрез научноизследователски проекти на ИПИО, Военна академия „Г. С. Раковски“, МО, Българската армия, други структури от въоръжените сили, съюзни и коалиционни формати;
• Популяризира опита в публикации и участие в научноизследователски и експертни форуми, курсове за обучение и квалификация;
• Обработва данни и информация и използва похвати и средства за излседвания в областта на иновациите и платформите в сигурността и отбраната;
• Разработва и участва в научни и научно-приложни проекти;
• Провеждане научни и научно-приложни изследвания в областта на технологиите и платформите в средата за сигурност и влиянието на промените върху развитието и изграждането на въоръжените сили;
• Участие в национални и съюзни научноизследователски проекти в областта на отбраната и националната сигурност;
• Предоставя специализирана научна експертиза относно реализация и приложение на технологии и платформи в средата за сигурност за противодействие на опити за фалшификация на националното военноисторическо наследство.

Основни задачи

• Изследва и анализира влиянието на развитието върху отбраната и националната сигурност;
• Обработка и анализ на данни и информация, използване на похвати и средства за изследвания в областта на иновациите и платформите в сигурността и отбраната;
• Разработва и участва в научни и научно-приложни проекти свързани с приложението на новите технологии и платформи в средата за сигурност;
• Участва в провеждането на научноизследователски и експертни форуми, курсове за обучение и квалификация в областта на отбраната и националната сигурност;
• Организира и участва във форуми свързани с технологиите и платформите в сигурността и отбраната, в рамките на Въоръжените сили на Република България, НАТО и ЕС;
• Участва в учебния процес във Военна академия „Г. С. Раковски“, самостоятелно и/или съвместно с други обучаващи звена от Академията;
• Провежда обучение за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ по акредитирани докторски програми.

beenhere

Контакти ИПИО

Полк. доц. д-р Живо Петров
тел. +359 2 92 26 518


colonel
beenhere

За контакт:
Началник на Научна секция „Технологии и платформи в сигурността и отбраната“
Полк. доц. д-р Живо Петров