Публична защита на майор Теодоси Николаев Михов

Публична защита на дисертационен труд на тема “Усъвършенстване изграждането и развитието на инфраструктурата на страната за отбрана”, за придобиване на образователна и научна степен “доктор” по научна специалност „Организация и управление на въоръжените сили”, разработен от майор Теодоси Николаев МИХОВ, докторант в редовна форма на обучение към катедра “Военна стратегия “ на факултет „Национална сигурност и отбрана” на Военна академия „Г.С.Раковски“.

Научен ръководител: Доцент доктор Борис Тодоров Богданов

Председател на научното жури: Професор доктор Валери Велков Иванов

Дата: 18.05.2015 г. Място: Академична зала № 2 на Военна академия „Г.С.Раковски”.

Начало: 14.30 часа.

Автореферат на майор Теодоси Николаев МИХОВ

Рецензии:

Професор доктор Валери Велков Иванов

Полковник доцент доктор Сашо Стефанов Евлогиев

Становища:

Доцент доктор Борис Тодоров Богданов

Професор д.ф.н. Сево Делчев Явашчев

Доцент доктор Стойчо Колев Стойчев

18.04.2015 г.
гр. София