Публична защита на Теодора Велинова Грозданова

Публична защита на дисертационен труд на тема „Динамика на социалния статус на военнослужещите в периода след 1989 г.“ по докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство (Администрация и управление на човешките ресурси в сигурността и отбраната)“, разработен от Теодора Велинова Грозданова.
Председател на научното жури: професор доктор Лидия Стоянова Велкова
Дата: 18.01.2023 г.
Място: Академична зала № 3 на Военна академия „Г. С. Раковски“
Начало: 14:00 часа

Автореферат на Теодора Велинова Грозданова

Рецензии:
професор доктор Владко Мичов Иванов
доцент доктор Елислав Георгиев Иванов

Становища:
доцент доктор Станимир Петров Илиев
доцент доктор Валентина Славкова Хорозова
професор доктор Лидия Стоянова Велкова

Дата: 13.12.2022 г.
гр. София