Публична защита на Теодор Матеев Масов

Публична защита на дисертационен труд на тема „Влияние на природните рискове върху националната сигурност” по докторска програма Организация и управление извън сферата на материалното производство” (отрасъл „Управление на сигурността и отбраната”), разработен от Теодор Матеев Масов.
Председател на научното жури: Подполковник доцент доктор Галин Райнов Иванов.
Дата: 19.06.2018 г.
Място: Академична зала 3 на Военна академия „Г.С. Раковски”.
Начало: 14,30 часа.

Автореферат на Теодор Матеев Масов

Рецензии:
Професор доктор Борислав Петров Юруков
Подполковник доцент доктор Галин Райнов Иванов

Становища:
Професор доктор Евгени Петров Манев
Професор доктор Габриела Белова-Ганева
Професор д.н. Валери Лазаров Лазаров

23.05.2018 г.
гр. София