Търг с тайно наддаване на движими вещи – частна държавна собственост

Наименование Описание
Дата на публикуване 14.06.2019 г.
Наименование Продажба чрез търг с тайно наддаване на движими вещи – частна държавна собственост: 2 (два) броя автомобили марка „ЧАВДАР“, модел „11М3“ и марка „АВИА“, модел „2Ц51“ собственост на Военна Академия „Г. С. Раковски“, гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ № 82
Вид на процедурата чл. 64, ал. 1 от ЗДС, чл. 69, ал. 1 от ППЗДС, чл. 2, т. 1 и чл. 5, във връзка с чл. 6 от Наредба № 7/14.11.1997 г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост, техническо задание с рег. № СИ-29-5052/11.06.2019 г. за реализация на излишни материални запаси и на основание чл. 55, ал. 4 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и Заповед № СИ29-РД02-397 от 14.06.2019г. на началника на Военна академия „Г.С.Раковски“
Място и време на огледа на вещите Военна Академия „Г. С. Раковски“ находяща се в град София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“№ 82, всеки работен ден от 14.06.2019 г. до 18.06.2019 г. между 14.00 часа и 16.00 часа. Телефон за контакт: подполковник Венцислав Георгиев Радев – началник на сектор „Планиране, транспорт и съхранение“ в отдел „Логистично осигуряване“ за контакти при извършването на огледи и предаването на движимите вещи – частна държавна собственост, с телефон 02/9226661, GSM: 0887 553063, e – mail: v.radev@armf.bg
Краен срок за подаване на документи до 16.00 часа на 18.06.2019 г.
Място за подаване на документи Регистратура за некласифицирана информация на Военна академия „Г. С. Раковски“
Депозит за участие в търга 10% от стойността на движимите вещи, под формата на парична сума в размер на 1 000 лв. /хиляда лева/ без вкл. ДДС, които се внасят по следната набирателна банкова сметка на Военна Академия „Г. С. Раковски“, с IBAN: BG31BNBG 9661 3300 1524 01, BIC BNBGBGSD, обслужваща банка БНБ – ЦУ
Допълнителна информация телефони: 02/9226661, GSM: 0887 553063
Документация Заповед на началника на Военна академия „Г.С.Раковски“
Обява
Тръжна документация
Заповед за спечелил търг с тайно наддаване