„Тактически английски в мироподдържащи операции”

 1. Цел на курса:

Да подготви военнослужещите и цивилните служители за успешна реализация в англоезична среда, съобразно новите задачи и предизвикателства пред БА и съгласно стандартите на НАТО STANAG 6001.

 1. Съдържание на курса:

Курсът има теоретико-практическа насоченост в следните направления: терминология, свързана с управление и контрол на ВС, правилата за употреба на сила, планиране на транспорта, гражданско-военно сътрудничество, оценка на терена, логистика, претърсване, картни символи, радио-комуникация, медицинско осигуряване, оперативно планиране, видове миро-поддържащи операции, стандартни фрази и съкращения; над 6000 думи; основните граматически структури и времена.

 1. Категория обучаеми: военнослужещи и цивилни служители от Министерство на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия.
 2. Изисквания към обучаемите:
 • Ниво на достъп до класифицирана информация – не се изисква.
 • Образователен ценз и квалификация – минимум средно образование.
 • Ниво на владеене на английски език: минимум 60 точки на тест ALCPT или повече от 1+-1+-1+-1+ съгласно STANAG 6001.
 •  Компютърни умения – ползване на MS Office, мултимедийните системи и интернет.
 1. Брой на обучаемите в курса:
 • минимален брой обучаеми – 8;
 • максимален брой обучаеми – 12.
 1. Продължителност на курса 2 учебни седмици по 6 учебни занятия на ден.