Национален приз „Студент на годината“ 2022

plakat-student-na-godinata

УВАЖАЕМИ СЛУШАТЕЛИ, СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ,

Съвета на слушателите, докторантите и студентите във Военна академия „Георги Стойков Раковски“ има удоволствието да Ви информира за инициативата на Националното представителство на студентските съвети в Република България, относно конкурса „Студент на годината”, чиято цел е да отличи най-активните студенти във всички области на науката, изкуството и спорта.

Конкурсът има мисията да популяризира постиженията на българските студенти и докторанти пред обществеността, удостоявайки студенти от всички области на висшето образование. Участниците следва да отговарят на определени критерии, отнасящи се до постигнатите им резултати в областта, в която се обучават. Студентите трябва да докажат своите постижения, представяйки документи за постигнатите резултати в научната, културната, спортната и други дейности, свързани с образователния процес на национално и международно ниво.

ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА КОНКУРСА

Националният приз “Студент на годината” има за цел да подпомогне процеса за повишаване качеството на Висшето образование чрез:

1. Придобиване на допълнителни знания чрез участие на студентите в извън аудиторни занимания, научно-изследователски проекти и международни конкурси;

2. Реализиране на придобитите знания и трамплин за кариерното им развитие;

3. Популяризиране на постиженията им сред българско общество, включително работодателите;

4. Ускорено приобщаване на чуждестранните студенти в България;

5. Основополагане на европейското мислене сред младото поколение;

6. Поставяне на образованието на по-горно стъпало в йерархията на обществените интереси;

7. Трайно повишаване уважението и самоуважението на преподавателите към продукта на висшите училища и към самите себе си;

8. Популяризиране на студентското самоуправление в Република България.

ПРОЦЕДУРА ПО КАНДИДАТСТВАНЕ

 1. Студентът трябва да е завършил успешно първи курс, да няма невзети изпити, да има редовни права на учащ (да не е прекъснал, семестриално завършил, отстранен и пр.)

 2. Кандидатът е задължително да представи и уверение, в коeто следва да е записан успеха от предходната учебна 2021/2022 година, като условието за минимален успех е 5,00.

3.  Кандидатът има право да изпрати своята кандидатура само в една категория.

 4. Кандидатът следва да изпрати следните документи в срок до 13.02.2023 г., подредени по следния хронологичен ред:

Приложение 1 – Формуляр за кандидатстване, включващ и резюме (по образец).

Приложение 2 – Декларация за съхранение и обработка на личните данни (по образец).

Приложение 3 – Снимка (паспортен формат).

Приложение 4 – Автобиография.

Приложение 5 – Документ, удостоверяващ липса на невзети изпити и доказващ успеха от академичната 2021/2022 година (справка от Учебен отдел на Военна академия, извлечение от онлайн системата на висшето училище или друго.)

Приложение 6 – Документ, удостоверяващ студентския статус (сканирана студентска книжка, справка от Учебен отдел на Военна академия), респективно Заповед за зачисляване за докторантите.

5. Кандидатът следва да изпрати заверен и удостоверяващ материал за посочените от него участия и постижения за референтен период 01.10.2021г. – 30.11.2022г.:

· олимпиади, състезания, конкурси, фестивали, конференции, участие в обучения, научно-изследователски проекти, художествено-творчески проекти;

· сертификати, дипломи, грамоти, владеене на езици;

· членства в организации, клубове и др.;

· стажантски програми, практики, професионален опит – заемани професионални длъжности;

 · публикации – да се приложи линк и/или първа страница от публикацията, др. Постижения извън този период няма да бъдат разглеждани.

6. Кандидатурата следва да бъде изпратена до 13 Февруари 2023 година на хартиен носител чрез куриер на адрес: Получател: Национално представителство на студентските съвети – за Национален приз „Студент на годината“, София 1000, пл. „Народно събрание“ №10, НСД, ет.4, стая 411 и на е-mail: student@npss.bg.

7. Изпратените номинации до Националното представителство на студентските съвети се оценяват от експертно жури в съответните области.

8. Обявяването и награждаването на призьорите в съответните области на образование ще бъде на тържествена церемония на 01 Март 2023 година в град София.

КЛАСИФИКАЦИЯ НА КАНДИДАТУРИТЕ

Наградите ще бъдат връчени в три сфери:

І.СФЕРА. Награди за научни постижения, класифицирани съобразно областите на образование и професионални направления /Педагогически науки, Хуманитарни и социални науки, Стопански науки, Правни науки, Природни науки, математика и информатика, Технически науки, Аграрни науки и ветеринарна медицина, Здравеопазване, Спорт, Изкуства, Сигурност и отбрана/.

IІ. СФЕРА. Награди за научни и граждански постижения, класифицирани съобразно допълнителни категории, свързани с образование и доброволчество /Чуждестранен студент в България, Български студент, обучаващ се в чужбина, Студент – доброволец, Докторант на годината/.

IІI. СФЕРА. Награди за принос в развитието на националните студентски политики и изграждане имиджа на НПСС.

ЖУРИ

Журито ще бъде в състав от водещи експерти в различните области на образованието, представители на МОН, Съвет на ректорите, представители на водещи студентски организации, Европейската комисия и др.

 Журито ще определи общо единадесет награди в първа сфера на конкурса, в съответните области на образование и Студент на годината 2022.

ВАЖНИ СРОКОВЕ:

– Слушателите, студентите и докторантите предоставят подготвените от тях документи за кандидатстване в конкурса „Студент на годината“ за съгласуване със Съвета на слушателите, докторантите и студентите във Военна академия „Георги Стойков Раковски“ до 10.02.2023 година.

 – Слушателите, студентите и докторантите на подават своите кандидатури на хартиен и дигитален носител до 13.02.2023 година.

Пълна информация за конкурса и образците документи за кандидатстване са публикувани на сайта – www.studentnagodinata.eu

Желаещите да участват колеги е необходимо да се свържат председателя на Съвета на слушателите, докторантите и студентите във Военна академия „Георги Стойков Раковски“ подполковник Николай Радославов, стая 311 в преподавателския корпус на Военна академия „Г. С. Раковски”, GSM 0888 992465.