Стратегическият курс – редовна форма на обучение във факултет „Национална сигурност и отбрана” (ФНСО) на Военна академия „Г. С. Раковски“ завърши днес

Деканът на ФНСО полковник доц. д-р Георги Димов и ВрИД началник на катедра „Политики, стратегии и отбранително планиране“ подп. гл. ас. д-р Николай Недялков връчиха удостоверенията на специализантите от курса.
В курса се обучаваха офицери от Министерство на отбраната, структури на пряко подчинение на министъра на отбраната на Република България и от Българската армия. Със своята теоретико-практическа насоченост, курсът осигурява подготовка на специализантите по въпросите на националната и международната сигурност; рисковите фактори и реалните военни конфликти; организацията на дейността в системата за национална сигурност и взаимодействието между институциите в държавата; концепциите, доктрините и нормативните актове за управление при кризи; мениджмънта на отбраната и въоръжените сили; както и стратегическото лидерство.
В резултат на мерките, наложени във връзка с борбата с пандемията Covid-19, близо половината от занятията бяха успешно проведени чрез платформите за дистанционно и онлайн обучение, използвани от Военна академия, включително и по-голямата част от практическите занятия и тренировки.
Въпреки предизвикателствата, академичният състав на Военна академия „Г. С. Раковски“ своевременно положи всички необходими усилия, с които да сведе до минимум негативното въздействие от наложилите се обективни ограничения. Тези усилия доведоха до желания ефект – осигури се необходимото качеството на подготовка на специализантите. С това за поред път Военна академия „Г. С. Раковски“ доказа, че устойчиво, при различни условия на средата, успешно изпълнява своята мисия и задачи.