Решение № 26 от 18.01.2019 г. на Министерски съвет

За провеждане на Стратегически преглед на системата за защита на националната сигурност и на Стратегически преглед на отбраната

На основание чл. 7, ал. 1, т. 4 от Закона за управление и функциониране на системата за защита на националната сигурност, чл. 22, т. 14 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и чл. 20, ал. 4 от Закона за администрацията

Министерският съвет реши:
 1. Да се проведат Стратегически преглед на системата за защита на националната сигурност и Стратегически преглед на отбраната в срок до 30 април 2020 г.
 2. Създава Междуведомствена политико-експертна група за осъществяване и координиране на дейностите, свързани с провеждането на стратегическите прегледи по т. 1, наричана по-нататък „Междуведомствената група”, в състав:

Председател: секретарят на Съвета по сигурността към Министерския съвет.

Членове: заместник-министър на отбраната, заместник-министър на външните работи, заместник-министър на финансите, заместник-министър на икономиката, заместник-министър на вътрешните работи, заместник-министър на правосъдието, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството, заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, заместник-министър на енергетиката, заместник-министър на околната среда и водите, заместник-министър на здравеопазването, заместник-министър на земеделието, храните и горите, заместник-министър на образованието и науката, заместник-министър на труда и социалната политика, заместник-министър на младежта и спорта, заместник-министър на културата, заместник-министър на туризма, председателят на Държавна агенция „Национална сигурност”, председателят на Държавна агенция „Разузнаване“, главният секретар на Министерството на вътрешните работи, заместник-началник на Щаба на отбраната, председателят на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”, председателят на Държавна агенция „Технически операции“, председателят на Държавна агенция „Електронно управление“, председателят на Държавната комисия по сигурността на информацията, директорът на Служба „Военна информация“, председателят на Агенцията за ядрено регулиране и началникът на Националната служба за охрана.

 1. Поименният състав на Междуведомствената група се определя със заповед на министър-председателя по предложение на съответните министри и на началника на отбраната в двуседмичен срок от приемането на това решение.
 2. За участие в заседанията на Междуведомствената група постоянно са поканени представители на Президента на Република България и върховен главнокомандващ на Въоръжените сили.
 3. Междуведомствената група провежда заседания най-малко веднъж месечно по инициатива на председателя. Председателят може да свиква извънредни заседания на Междуведомствената група.
 4. Дневният ред за всяко заседание на Междуведомствената група се утвърждава от председателя. Материалите по дневния ред се утвърждават от председателя и се изпращат на членовете на съвета не по-малко от 5 дни преди заседанието. Предложения за промени в дневния ред може да прави всеки от членовете на съвета в писмена форма до председателя. В случаите на свикване на извънредно заседание материалите се изпращат най-късно един ден преди неговото провеждане, а предложенията по него се правят в началото на извънредното заседание.
 5. Заседанията на Междуведомствената група се провеждат в присъствието най-малко на половината от членовете му. Решенията се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите. Материалите от заседанията се утвърждават от председателя и се изпращат на членовете на съвета до 5 дни след заседанието.
 6. По предложение на председателя към Междуведомствената група може да се създават подгрупи с участието на преподаватели, изследователи и общественици от висши училища, Българската академия на науките и на юридически лица с нестопанска дейност, осъществяващи дейност в сферата на националната сигурност и отбрана.
 7. Председателят представлява Междуведомствената група, ръководи нейната работа, внася за разглеждане от Съвета по сигурността към Министерския съвет подготвените материали, становища, информации и предложения и подписва протоколите от заседанията на групата.
 8. В отсъствие на председателя неговите функции се изпълняват от определен от него член на Междуведомствената група.
 9. За изпълнение на дейностите по стратегическия преглед на сигурността и на отбраната в рамките на своите компетентности министрите и ръководителите на ведомства формират ведомствени експертни работни групи, които се ръководят от заместник-министър или заместник-ръководител на ведомство.
 1. Междуведомствената група:

а) приема до 30 дни след приемането на това решение Национален план за провеждане на стратегически прегледи на сигурността и отбраната и времеви график за изпълнението на задачите по него;

б) разработва и до 60 дни от приемането на това решение предлага на Съвета по сигурността към Министерския съвет общата политическа рамка, в която ще се провежда стратегическият преглед на сигурността и отбраната;

в) организира контрола по практическото изпълнение на Националния план за провеждане на стратегическите прегледи по т. 1;

г) планира, направлява и координира дейностите по провеждането на стратегическите прегледи по т. 1;

д) периодично представя на Съвета по сигурността към Министерския съвет отчет за резултатите от изпълнението на Националния план за провеждането на стратегическите прегледи по т. 1.

 1. Окончателният доклад от провеждането на стратегическите прегледи по т. 1 да се внесе за разглеждане и приемане от Министерския съвет до 30 април 2020 г.
 2. За подпомагане на дейността на Междуведомствената група се създава Междуведомствена експертна работна група, наричана по нататък „Експертната група“, чийто ръководител и състав се определят от министър-председателя по предложение на секретаря на Съвета по сигурността, и има следните функции:

а) разработва проект на Национален план за провеждане на Стратегически преглед на системата за защита на националната сигурност и на Стратегически преглед на отбраната;

б) координира определянето на конкретните задачи на ведомствените експертни работни групи;

в) обобщава предложенията и становищата на ведомствените експертни работни групи;

г) координира оперативната работа по изпълнението на решенията на Междуведомствената група;

д) подготвя становища и предложения по въпросите, включени в дневния ред на заседанията на Междуведомствената група;

е) предлага на Междуведомствената група проекти на решения.

15. Експертната работна група се състои от служители на Министерството на отбраната, Министерството на външните работи, Министерството на финансите, Министерството на икономиката, Министерството на вътрешните работи, Министерството на правосъдието, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерството на енергетиката, Министерството на околната среда и водите, Министерството на здравеопазването, Министерството на земеделието, храните и горите, Министерството на образованието и науката, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на младежта и спорта, Министерството на културата, Министерството на туризма, Държавна агенция „Национална сигурност”, Държавна агенция „Разузнаване“, Щаба на отбраната, Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”, Държавна агенция „Технически операции“, Държавна агенция „Електронно управление“, Служба „Военна информация“, Държавната комисия по сигурността на информацията, Агенцията за ядрено регулиране и на Националната служба за охрана.

 1. За участие в работата на Експертната група председателят на Междуведомствената група може да покани експерти от постоянните комисии на Народното събрание, определени от председателите на комисиите.
 2. Дейностите на Междуведомствената група, на Експертната работна група и на експертните подгрупи по т. 8 се подпомагат организационно и технически от администрацията на Министерския съвет и от министерствата и ведомствата по т. 2 съобразно институционалната им компетентност.
 3. Финансирането на дейностите по изпълнение на т. 1 се осъществява от представените по т. 2 институции в рамките на утвърдените им бюджетни средства самостоятелно или във взаимодействие между тях.

 

 МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Бойко Борисов

 ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Веселин Даков