Стратегическият курс – редовна и дистанционна форма на обучение във факултет „Национална сигурност и отбрана” на Военна академия „Г. С. Раковски“ завърши днес

Заместник-началникът по администрацията и логистиката на Военна академия „Г. С. Раковски“ полковник Емил Янев, съвместно с декана на факултет „Национална сигурност и отбрана“ полковник доц. д-р Георги Димов, връчиха удостоверенията на специализантите от „Стратегически курс“ – редовна и дистанционна форма на обучение с ръководители на учебните групи подполковник гл. ас. д-р Теодоси Михов и подполковник гл. ас. д-р Илиан Сотиров.
Водеща роля при провеждането на курса има катедра „Политики, стратегии и отбранително планиране“ на факултет „Национална сигурност и отбрана“.
В курса се обучаваха офицери от Министерството на отбраната, Българската армия и от структури на пряко подчинение на министъра на отбраната на Република България.
Със своята теоретико-практическа насоченост курсът осигурява подготовка на специализантите за изучаване на националната и международната сигурност; рисковите фактори и реалните военни конфликти; организацията на дейността в системата за национална сигурност и взаимодействието между институциите в държавата; концепциите, доктрините и нормативните актове за управление при кризи; мениджмънта на отбраната и въоръжените сили; стратегическото лидерство.
По време на обучението специализантите проведоха редица практически занятия, включително щабни тренировки за разработване на стратегическа оценка на средата за сигурност за разрешаване на военнополитическа криза и за планиране на операция за поддържане на мира; ситуационна и симулационна игра за управление при кризи и за вземане на решения в мениджмънта на ресурсите за отбрана и сигурност; ролева игра – участие в пресконференция.

Галерия