Стратегическият курс – дистанционна форма на обучение във факултет „Национална сигурност и отбрана” (ФНСО) на Военна академия „Г. С. Раковски“ завърши днес

В Комплекс „Царски зали“ на Военна академия „Г. С. Раковски“, деканът на факултет „Национална сигурност и отбрана“ полковник проф. д-р Георги Димов връчи удостоверенията на специализантите от „Стратегически курс“ – дистанционна форма на обучение, с ръководител подполковник гл. ас. д-р Илиан Сотиров.

Водещата роля в провеждането на курса е на катедра „Политики, стратегии и отбранително планиране“ на ФНСО.

В курса се обучаваха представители от Министерство на отбраната на Република България, Военномедицинска академия, от служби за сигурност, заемащи ръководни и експертни длъжности, както и такива на местната власт, висши учебни заведения и корпоративни организации.

Със своята теоретико-практическа насоченост, курсът осигурява подготовка на специализантите по въпросите на националната и международната сигурност; рисковите фактори и реалните военни конфликти; организацията на дейността в системата за национална сигурност и взаимодействието между институциите в държавата; концепциите, доктрините и нормативните актове за управление на кризи; мениджмънта на отбраната и въоръжените сили, както и стратегическото лидерство.

В резултат на ограничителните мерки, наложени във връзка с борбата с пандемията Covid-19, курсът се проведе динамично, като 2/3 от занятията бяха проведени чрез платформите за дистанционно и онлайн обучение, използвани от Военна академия „Г. С. Раковски“, в т.ч. и част от практическите занятия и тренировки.

Традиция е въпреки предизвикателствата, академичният състав на Военна академия „Г. С. Раковски“я своевременно да полага всички необходими усилия, с които да сведе до минимум негативното въздействие от наложилите се обективни ограничения.

Тези усилия доведоха до желания ефект – осигурено бе необходимото качество на подготовка на специализантите, което е доказателство, че Военна академия „Г. С. Раковски“ притежава и непрекъснато развива нови способности, с които във всякакви условия устойчиво да изпълнява своята мисия и задачи!