Завърши Стратегически курс – дистанционна форма на обучение във Военна академия „Г. С. Раковски“

В Комплекс „Царски зали“ на Военна академия „Г. С. Раковски“, началникът на Академията генерал-майор Тодор Дочев, в присъствието на ръководството и на началниците/ръководителите на катедри на факултет „Национална сигурност и отбрана“, връчи удостоверенията на специализантите от „Стратегически курс” – дистанционна форма на обучение с ръководител подполковник гл. ас. д-р Илиан Сотиров. Водещата роля в провеждането на курса е на катедра „Политики, стратегии и отбранително планиране“ на факултет „Национална сигурност и отбрана“.

В курса се обучаваха представители, заемащи ръководни и експертни длъжности, от Министерството на отбраната на Република България и от структури на пряко подчинение на министъра на отбраната, от служби за сигурност, като и от други ведомства от централната администрация.

За пореден път се доказва, че Стратегическият курс предлага уникален за страната ни формат от участници и е своеобразна платформа и място за интеграция на гражданска и военна експертиза. Със своята теоретико-практическа насоченост курсът осигурява на специализантите специфична подготовка по въпросите на националната и международната сигурност; рисковите фактори и реалните военни конфликти, организацията на дейността в системата за национална сигурност и взаимодействието между институциите в държавата, концепциите, доктрините и нормативните актове за управление на кризи, мениджмънта на отбраната и въоръжените сили, както и стратегическото лидерство.

Курсът е добър пример за това, че Военна академия „Г. С. Раковски“ притежава и непрекъснато развива нови способности, отчитайки динамиката и адаптирайки се към промените, с които устойчиво да изпълнява своята мисия и задачи.