Стратегическият курс – дистанционна форма на обучение във факултет „Национална сигурност и отбрана” (ФНСО) на Военна академия „Г. С. Раковски“ завърши днес

Заместник-деканът на ФНСО полковник доц. д-р Нелко Ненов връчи удостоверенията на специализантите от „Стратегически курс” – дистанционна форма на обучение с ръководител подполковник гл. ас. д-р Илиан Сотиров.
Водеща роля при провеждането на курса имаше катедра „Политики, стратегии и отбранително планиране“.
В курса се обучаваха офицери от Министерство на отбраната и структури на пряко подчинение на министъра на отбраната на Република България, както и служители, заемащи ръководни и експертни длъжности в Министерство на вътрешните работи,
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Национална служба за охрана.
Със своята теоретико-практическа насоченост, курсът осигурява подготовка на специализантите по въпросите на националната и международната сигурност; рисковите фактори и реалните военни конфликти; организацията на дейността в системата за национална сигурност и взаимодействието между институциите в държавата; концепциите, доктрините и нормативните актове за управление при кризи; мениджмънта на отбраната и въоръжените сили; както и стратегическото лидерство.
В резултат на ограничителните мерки, наложени във връзка с борбата с пандемията Covid-19, 2/3 от занятията бяха успешно проведени чрез платформите за дистанционно и онлайн обучение, използвани от Военна академия, включително и част от практическите занятия и тренировки.
Въпреки предизвикателствата, академичният състав на Военна академия „Г. С. Раковски“ своевременно положи всички необходими усилия, с които да сведе до минимум негативното въздействие от наложилите се обективни ограничения.
Тези усилия доведоха до желания ефект – осигурено бе необходимото качеството на подготовка на специализантите.
А това е поредното доказателство, че Военна академия „Г. С. Раковски“ притежава и непрекъснато развива нови способности, с които във всякакви условия да изпълнява своята мисия и задачи.