Завърши Стратегически курс – дистанционна форма на обучение във Военна академия „Г. С. Раковски“

В комплекс „Царски зали“ на Военна академия „Г. С. Раковски“, деканът на факултет „Национална сигурност и отбрана“ полк. проф. д-р Георги Димов, в присъствието на началници и ръководители на катедри във факултет „Национална сигурност и отбрана“, връчи удостоверенията на специализантите от „Стратегически курс” – дистанционна форма на обучение, с ръководител на учебната група подп. гл. ас. д-р Илиан Сотиров. Водещата роля в провеждането на курса е на катедра „Политики, стратегии и отбранително планиране“ на факултет „Национална сигурност и отбрана“.

В курса се обучаваха представители, заемащи ръководни и експертни длъжности от Министерството на отбраната на Република България и Българската армия, от структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и търговски дружества към Министерство на отбраната, от службите за сигурност, като и от други органи на държавната власт.

Аксиоматично е разбирането, че Стратегическият курс осигурява уникален за националната ни образователна система формат от участници и е своеобразна платформа и място за интеграция на гражданска и военна експертиза. С теоретико-практическата си насоченост курсът предоставя на специализантите специфична подготовка по въпросите на: националната и международната сигурност; рисковите фактори и реалните военни конфликти; организацията на базовите дейности при осигуряването на националната сигурност в рамките на системите за отбрана и за управление на кризи – процесите на използване на силите и планиране на отбраната, с акцент върху взаимодействието между институциите в държавата; концепциите, доктрините и нормативните актове за управление на кризи от различен характер; мениджмънта на ресурсите в отбраната и въоръжените сили; стратегическото лидерство и комуникации.

Курсът е част от богатото портфолио на образователните услуги предлагани от Военна академия „Г. С. Раковски“ и е атестат за притежаваните способности на институцията. Отчитайки динамиката и успешно адаптирайки се към промените, Военната Алма матер устойчиво изпълнява своите мисия и задачи, като непрекъснато развива и обогатява подготовката на обучаемите.