Публична защита на майор Станимир Стоянов Станчев

Публична защита на дисертационен труд на тема „Насоки за усъвършенстване на процеса за планиране на операции на оперативно ниво“ по докторска програма „Организация и управление на въоръжените сили“, разработен от майор Станимир Стоянов Станчев.
Председател на научното жури: полковник доцент доктор Живко Добрев Желев
Дата: 30.11.2022 г.
Място: Академична зала № 3 на Военна академия „Г. С. Раковски“
Начало: 14:00 часа

Автореферат на майор Станимир Стоянов Станчев

Рецензии:
професор доктор Сашо Стефанов Евлогиев
професор д.н. Димитър Илиев Недялков

Становища:
полковник доцент доктор Румен Ангелов Маринов
полковник доцент доктор Станчо Георгиев Станчев
полковник доцент доктор Живко Добрев Желев

Дата: 28.10.2022 г.
гр. София