Публична защита на Станимир Делчев Пенелов

Публична защита на дисертационен труд на тема „Модел на система за киберсигурност в облачна среда“ по докторска програма по научна специалност „Киберсигурност“ разработен от Станимир Делчев Пенелов.
Председател на научното жури: полковник професор доктор Камен Станев Калчев
Дата: 29.05.2019 г.
Място: Академична зала № 3 на Военна академия „Г. С. Раковски“
Начало: 10:00 часа

Автореферат на Станимир Делчев Пенелов

Рецензии:
Професор доктор Венелин Ангелов Георгиев
Полковник доцент доктор Иван Николов Чакъров

Становища:
Доцент д.т.н. инж. мат. Николай Любенов Николов
Полковник доцент доктор Живко Христов Проданов
Полковник професор доктор Камен Станев Калчев

Дата: 25.04.2019
гр. София