Спиране на сроковете по процедури съгласно Закона за развитието на академичния състав в Република България и Закона за висшето образование до отмяна на извънредното положение

На основание Указ № · 71 на Президента на Република България, издаден в София на 23 март 2020 г., в ,,Държавен вестник“ (извънреден брой 28 от 24.03.202 г.) е обнародван Закон за мерките и действията по време на извънредно положение.

Сроковете по процедурите съгласно Закона за развитието на академичния състав в Република България и в Закона за висшето образование са регламентирани в § 24 и § 52 от Закона за мерките и действията по време на извънредно положение.

„§ 24. Сроковете, установени в Закона за развитието на академичния състав в Република България и в Закона за висшето образование, които са започнали да текат преди влизането в сила на този закон, спират да текат до отмяната на извънредното положение.“

„§ 52. Законът влиза в сила от 13 март 2020 г., с изключение на чл. 5, § 3, § 12, § 25 – 31, § 41, § 49 и § 51, които влизат в сила от деня на обнародването на закона в „Държавен вестник“, и се прилага до отмяна на извънредното положение.“