Отчетно годишно събрание на спортен клуб СК „Военна академия“ се проведе във Военна академия „Г. С. Раковски“

Отчетното годишно общо събрание се проведе в следния дневен ред:
1.1. Приемане доклада за дейността на СК „Военна академия“ през 2020 г.
1.2. Приемане на финансовия отчет на СК „Военна академия“ за 2020 г.
1.3. Приемане на годишния план на СК „Военна академия“ за 2021 г.
1.4. Приемане на проектно-бюджет на СК „Военна академия“ за 2021 г.
1.5. Избор на нов председател и нови членове на УС на СК „Военна академия“
1.6. Вземане и други решения, предвидени в Устава на клуба
Събранието бе открито от г-н Боян Алексиев – координатор на СК в БА и член на СК „Военна академия“.
Господин Алексиев предложи на вниманието на присъстващите дневния ред, който бе приет с пълно болшинство.
Господин Алексиев обяви състава на ръководството на събранието:

 • Боян Алексиев – председател
 • Александрия Ангелова – секретар
  Мандатна комисия:
 • Деян Димитров – председател
 • Иван Иванов – член
  Същите бяха гласувани поотделно и приети единодушно.
  Дадена бе думата на председателя на мандатната комисия.
  Г-н Димитров обяви наличността на присъстващите. Същият като председател на мандатната комисия делегира мандатност на събранието при присъствие на 15 члена на клуба.
 1. По първа точка от дневния ред думата бе дадена на г-н Цветан Георгиев. Той описа целите и доклада за дейността на спортния клуб. Проведе се гласуване с 15 гласа – „за“, „въздържал се“ и „против“ – няма.
  Докладът за дейността на СК „Военна академия“ беше приет.
 2. По втора точка бе дадена думата на г-н Цветан Георгиев. Той представи финансовия отчет на клуба за 2020 г. Проведе се гласуване с 15 гласа – „за“, „въздържал се“ и „против“ – няма.
  Финансовият отчет се прие.
 3. По трета точка – г-н Алексиев предложи на внимание на Общото събрание проектно-плана за календарната 2021 г.
  Г-н Алексиев запозна присъстващите с идеята за организирането на международните състезания.
  Изказване направи генерал-майор д-р Груди Ангелов, като предложи да се назначат отговорници за спортните секции. Също и че всички студенти от Военна академия „Г. С. Раковски“ могат да участват лично от името на клуба.
  Проведе се гласуване – с 14 гласа – „за“, 1 глас – „въздържал се“ и „против“ – няма. Предложенията се приеха.
 4. По четвърта точка бе дадена думата на г-н Алексиев. Той даде обяснения как се сформира бюджетния план и какви разходи се предвиждат през 2021 г.
  Проведе се гласуване – с 15 гласа – „за“, „въздържал се“ и „против“ – няма. Бюджетният план се прие.
 5. По пета точка постъпиха следните предложения:
  5.1. За членове на УС на СК „Военна академия“ бяха предложени:
 • Тодор Димитров, Александрия Ангелова, Христо Иванов, Иван Чакъров, Боян Алексиев.
  Проведе се гласуване с 14 гласа – „за“, 1 глас – „въздържал се“ и „против“ – няма. Предложенията за членове на УС на СК „Военна академия“ се приеха.
 1. Други въпроси:
  6.1. Името на клуба остава – СК „Военна академия“
  На своето 1-во заседание Управителния съвет на
  СК „Военна академия“ избра следния състав:
 2. Председател – Боян Алексиев
 3. Заместник – председател – капитан 2-ри ранг д-р Тодор Димитров
 4. Секретар – Александрия Ангелова
 5. Отговорник по секции тенис и тенис на маса – Христо Иванов
 6. Отговорник по секции футбол и шах – полковник доц. д-р Иван Чакъров
  Да пожелаем успех на възродения СК „Военна академия”!