Спортен клуб Военна академия кани всички свои членове на общо събрание на 28.03.2022

На основание чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ и чл. 24 от Устава на Спортен клуб Военна академия, Управителният съвет (УС) на Клуба кани всички свои членове на Общо събрание, което ще се проведе на 28.03.2022 г. от 14.00 часа в Брифинг-залата на Академията при следния дневен ред:

  1. Приемане на доклада за дейността на Управителния съвет за 2021 г.
  2. Приемане на финансовия отчет на Спортен клуб Военна академия за 2021 г.
  3. Приемане на годишния план на Спортен клуб Военна академия за 2022 г.
  4. Приемане на проектобюджет на Спортен клуб Военна академия за 2022 г.
  5. Освобождаване на член на УС и избор на нов член на УС на Спортен клуб Военна академия.
  6. Вземане на други решения, предвидени в Устава на Клуба.

Забележка:

  1. Съгласно чл. 20 от Устава на Клуба, при липса на кворум, събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може де се проведе, колкото и членове да се явят.
  2. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, ще бъдат публикувани в информационната система на Военна академия „Г. С. Раковски“.