Споразумение за сътрудничество и съвместна дейност между Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“ и Военна академия „Г. С. Раковски“

На 24 юни 2020 г. във Военната академия „Г. С. Раковски“ беше  подписано споразумение за сътрудничество и съвместна дейност между Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“ и Академията. В него се предвиждат дейности, свързани с развитието на нормативната база и институционалното изграждане в областта на образованието, квалификацията и научно-изследователската дейност; разработването на съвместни програми за обучение на образователно-квалификационните степени „бакалавър“ и „магистър“ и образователната и научна степен „доктор“; сътрудничество в областта на научните изследвания и технологиите,  провеждането на теоретични и практически форми на подготовка; развитие на системата за управление на учебната и научно – изследователската дейност и др.

Като първа реална стъпка от реализирането на споразумението е  стартирането през учебната 2020/2021 г. на нова съвместна магистърска програма „Националната сигурност – превенция и защита на инженерната инфраструктура“.

На официалната церемония освен ректорите, присъстваха представители на ръководствата на двете висши училища, както и председателят на Съвета на ректорите на висшите училища в Република България, проф. д-р инж. Любен Тотев.

Като посочи значимостта на съвместните програми за обучението на студенти и тяхната роля на съвременния етап в триъгълника на знанието „образование – наука – индустрия“, Началникът на Академията, генерал-майор д-р Груди АНГЕЛОВ подчерта: „Подписването на Споразумението за сътрудничество и съвместна дейност между Военната академия „Г. С. Раковски“ и Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“ е в подкрепа и на европейската тенденция за осигуряване на качеството като фактор за системата на висшето образование в няколко посоки – изграждане на взаимно доверие, увеличаване на мобилността и справедливото признаване на квалификации и периоди на обучение в рамките не само на националното, но и на Европейското пространство за висше образование. Програмата „Национална сигурност – превенция и защита на инженерната инфраструктура“ за обучение на студенти на образователно-квалификационна степен „магистър“ е изградена около концепцията за разбиране на сигурността като система от институции и организации, функциите на които имат отношение към национална сигурност, както и за значението на добивната и преработвателната промишленост за тази система. Сигурността в контекста на превенцията и защитата на инфраструктурата ще се разкрива чрез изучаване на системата за защита на населението и националното стопанство, съгласно институционалната уредба в Република България“.

В отговор проф. д-р инж. Ивайло КОПРЕВ, ректор на Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“, посочи: „Подписването на споразумение за сътрудничество и съвместна дейност между Военната академия „Г. С. Раковски“ и Минно – геоложкия университет „Св. Иван Рилски“ е сериозна крачка в посока създаване на реална мрежа от университети, които споделят своите силни страни и заедно създават експерти, способни да работят в динамично променящата се среда на нашето време. Целта е поддържане и повишаване високо качество на учебната и научно-изследователска дейности на двете висши училища, чрез разпространяване на образователна информация, проучване и прилагане на опит и добри практики в осигуряване на качество на висшето образование, за създаване и утвърждаване на общо пространство на висше образование. Проектираната съвместна магистърска програма „Национална сигурност – превенция и защита на инженерната инфраструктура” е насочена към интелектуалното, професионално и нравствено изграждане на студентите и създаване на лидерски и мениджърски качества, умения и компетентности, необходими за реализацията им като специалисти, експерти и ръководители от различните нива на управлението на България“.

И двете страни се обединиха около становището, че подписването на споразумението е крачка в посока изграждане на реалната мрежа от университети, които споделят своите силни страни и заедно създават експерти, способни да работят в динамично променящата се среда в началото на 21 век.

Подобно действие е в подкрепа на усилията за засилване и укрепване на образователната, научно-изследователската и културна мисия на висшето образование при изграждането на гражданското общество в Република България. Чрез съвместните инициативи, които ще се реализират, двете висши училища ще се стремят да подкрепят интересите и творческите търсения на студентите и преподавателите, както и да осъществяват дейности от взаимен интерес в полза на  представяните от тях институции.

Военната академия „Г. С. Раковски“ е водеща национална образователна институция на българското военно образование и най-авторитетния български център за изграждане и формиране на бъдещи военни и граждански лидери в сферата на сигурността и отбраната. Инициативите, които реализира, са в подкрепа на интересите и ценностите на обучаемите, като и в сферата на  тясно сътрудничество със своите партньори по въпроси от взаимен интерес. Академията, която е символ на знание, сила, престиж и традиции, предлага възможност за обучение в 26 бакалавърски, магистърски и докторски програми. Студентите имат възможност да се обучават в партниращи университети в чужбина по програмата „Еразъм+“ на Европейския съюз. Завършилите бакалавърски и магистърски специалности възпитаници на Академията могат да се реализират не само в структурите от сферата на сигурността и отбраната, а и в органите на държавното и местното управление, обществения живот и бизнес средите, както и в международните структури на европейската и евроатлантическата система.

Минно-геоложкият университет „Св. Иван Рилски” е единствената държавна образователна и научна институция в страната, която в продължение на шест десетилетия осигурява научното обслужване и подготовка на висококвалифицирани специалисти за нуждите на минерално-суровинния отрасъл – гръбнакът на българската икономика. Университетът непрекъснато разширява спектъра на своите образователни и научни сфери в областта на: добив, преработка, съхранение и транспортиране на нефт и природен газ; производства с взривоопасни технологии; борба със свлачищните явления; опазване на околната среда; използване на възобновяеми източници на енергия; природни рискове и др.

Мисията на МГУ „Св. Иван Рилски” е да остане фактор в създаването и развитието на интелектуалния потенциал на Българската държава, който е предназначен да осигури суровинната и енергийна независимост на страната. Да подготвя специалисти с инженерна квалификация с достатъчно широк профил за работа в сложни производствени системи при проучването, добива, преработката, транспорта, съхранението и използването на полезните изкопаеми. Да осъществява значими за обществото фундаментални и приложни научни изследвания в областта на миннодобивната промишленост и геологопроучвателното дело.

(За допълнителна информация за проведеното събитие: сектор „Връзки с обществеността и международна дейност“ на Военна академия „Г. С. Раковски“, тел. +359 2 922 65 50.)

Вижте новината и на сайта на Информационния център на Министерство на отбраната.