Катедра „Съвместни операции и планиране“

Катедра „Съвместни операции и планиране“ (СОП)

Катедра „Съвместни операции и планиране“ е основно звено в рамките на факултет „Национална сигурност и отбрана“ осигуряващо образование, квалификация, пакети от знания, практически умения и научно-приложни изследвания в областта на сигурността и отбраната, на стратегическото ръководство на отбраната и на оперативното командване и управление на въоръжените сили и останалите структурни елементи от системата за сигурност и отбрана на страната

Мисия, цели задачи и дисциплини

Основни цели

– привеждане на пакета от знания и умения, предоставяни на обучаемите в рамките на магистърските програми и курсове за следдипломна квалификация, в които преподават членовете на катедрата, към най-високите национални и международни стандарти и осигуряване на сравнимост с този на военните колежи, университети и академии в държавите от НАТО и Европейския съюз, включително чрез системата за поддържане качеството на обучението в рамките на ВА „Г. С. Раковски“;
– съвременно и перспективно развитие на академичния състав на катедрата и все по-пълно удовлетворяване на изискванията на обучаемите от всички категории и нива;
превръщане на академичния състав на катедрата в една от основните среди за научно-приложни изследвания и експертна поддръжка на политиката на държавата в сферата на сигурността и отбраната, на нова култура в гражданско-военните отношения и и взаимодействие;
– участие в създаването на нова информационна среда на обучението и научните изследвания в рамките на факултет „Национална сигурност и отбрана“.

Учебни дисциплини

Оперативно изкуство в съвместни и многонационални операции;
Операции в отговор на кризи;
Съвместни операции;
Операции за поддържане на мира;
Планиране на операции;
Прилагане на стратегическите концепции в колективната и националната отбрана;
Международно хуманитарно право.
Гражданско-военно сътрудничество;
Гражданско-военни отношения;
Антитерористична сигурност;
Стабилизиращи операции;
Усъвършенстване на подготовката на щабни офицери;
Противодействие на съвременния тероризъм;
Основи на сигурността;
Основи на разузнаването;
Дипломация и протокол;
Технически системи и средства за разузнаване и контраразузнаване;
Технология на разузнаването;
Радикални движения.

Курсове

„Съвместни операции“ – за стратегически курс;
„Правна регламентация във военното дело”;
„Гражданско – военно сътрудничество (CIMIC)“;
„Гражданско-военно сътрудничество (CIMIC) в многонационални операции” (на английски език);
„Щабен курс за офицери от всички родове войски“;
„Усъвършенстване подготовката на щабни офицери“ (на английски език);
„Съвместни антитерористични операции“;
„Международно хуманитарно право в операции по поддържане на мира” (на английски език);
„Международно хуманитарно право”;
„Съвместни операции”;
„Стратегически курс“ (на английски език);
„Противодействие на съвременния тероризъм”;
„Противодействие на съвременния тероризъм” (на английски език);
„Оперативно планиране в НАТО” (на английски език).

Академичен състав

полковник доц. д-р Стоян Георгиев СТОЙЧЕВ – началник на катедра
подполковник д-р гл. ас. Милен Ников КИСЬОВ
подполковник д-р гл. ас. Живко Добрев ЖЕЛЕВ
подполковник д-р гл. ас. Данко Динев ФАРАЗОВ
майор ас. Станимир Стоянов СТАНЧЕВ

Контактна информация

Декан на ФНСО
полк. доц. д-р Георги Димов
телефон (02) 92 26 505
Fax: (+03592) 92 26 544

Зам.-декан на ФНСО
полк. доц. д-р Нелко Ненов

телефон (02) 92 26 533

Социални мрежи

Блог на ФНСО

Полковник доц. д-р Стоян Георгиев СТОЙЧЕВ – началник на катедра “Съвместни операции и планиране”

Tелефон (02) 92 26663