Обучение в докторантура чрез самостоятелна подготовка

Приемът на докторанти, разработили проект на дисертационен труд в основната му част и библиография се извършва без конкурс и изпит през цялата академична година. Срокът на обучение е 3 години.

За учебната 2018-2019 година таксата за обучение в докторантура чрез самостоятелна подготовка срещу заплащане е в размер на 2 600 лева.

Необходимите документи за обучение в докторантура са:

  • Заявление до началника на Военна академия „Г. С. Раковски”;
  • Автобиография.
  • Диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър” с приложението (копие). В случай че издаването на дипломата за висше образование е предстоящо, кандидатът подава академична справка-оригинал (или нотариално заверено копие), в която да са отразени средният успех от семестриалните изпити с хорариума на часовете по отделните дисциплини и успехът от държавните изпити.
  • Лица, придобили в чужбина образователно-квалификационна степен на висше образование, признато по законодателството на съответната държава, могат да кандидатстват за обучение в докторантура, след като са преминали процедура по признаване на образованието от Военна академия „Г. С. Раковски”.
  • Свидетелство за съдимост.
  • Нотариално заверена декларация за поемане на финансирането на обучението в докторантура.
  • Документ, удостоверяващ платена такса за разглеждане на проект на дисертационен труд. Таксата за разглеждане е в размер на 300 лева. Кандидатите за обучение, които са на основен трудов договор във Военна академия „Г. С. Раковски” не заплащат такса.
  • Списък с научни публикации по темата на дисертационния труд (ако има такива)

За контакти:
Началник на научна секция „Развитие на академичния състав и докторанти” – 02/92 26 514;
Главен експерт в научна секция „Развитие на академичния състав и докторанти” – 02/92 26 512;
e-mail: va_nd@dir.bg