Събрание на клуба по психология

На 25 юни се състоя първото редовно събрание на Клуба по психология във Военна академия „Г. С. Раковски“, учреден на 14 юни 2024 г. от  14 студенти  и докторанти. На събранието присъстваха студентите и докторантите учредители, желаещи да се включат в работата на клуба – студенти, магистри по специалността „Психология в сигурността и отбраната“, преподаватели от катедра „Психология и лидерство“ и гости.

Събранието бе открито от координатора на клуба Спаска Влахова – студент първи курс, специалност „Психология в сигурността и отбраната“, и ментора на клуба проф. Георги Карастоянов. Бяха представени целта и основните задачи на клуба: повишаване качеството на учебния процес, създаване на общност на завършилите магистърската програма „Психология в сигурността и отбраната“ и докторска програма „Военна психология“ и  издигане авторитета на Военната академия. Бяха представени и основните акценти от свършената работа и документацията по учредяването на Клуба, както и проект на Устав на Клуба, изготвени от Ясен Дженков – студент първи курс. Проектът предстои да бъде предложен за приемане и утвърждаване от органите за академично самоуправление в Академията. В Устава се предвижда студентите и докторантите да бъдат редовни членове на клуба, завършилите магистри и защитилите образователната и научна степен „доктор“ да бъдат почетни членове, предвижда се предоставянето на възможност към клуба да се асоциират студенти и докторанти извън професионално направление  3.2. Психология.

Приветствие към клуба от името на ръководството на факултет „Национална сигурност и отбрана“ отправиха деканът полк. доцент Живко Желев и заместник-деканът полк. доцент Петко Петков. Те поздравиха студентите за реализацията на идеята и обещаха подкрепа за дейността на Клуба.

Гергана Иванова – отличник на специалността „Психология в сигурността и отбраната“, благодари на учредителите на Клуба от името на завършилите магистри за реализацията на мечтата на много от тях – Клуб по психология именно във Военната академия, като място на съмишленици, което обединява не само направения избор на висше училище, в което да учат, но и възможност след завършване на образованието психолозите да останат свързани с академичната среда.

Председателят на Дружеството на психолозите в Република България (най- голямата и влиятелна организация на психолозите в България) Стою Недин поздрави присъстващите и обяви решение на Управителния съвет от 19.06.2024 г. за асоцииране на клуба към  Дружеството на психолозите в Република България и посочи, че това решение е свързано с високата оценка за качеството на образователния процес по психология във Военната академия, което му отрежда второ място в рейтинга на висшите училища в професионално направление 3.2. Психология.

Доайенът на българските психолози проф. Сава Джонев приветства създаването на Клуба и очерта насоки за развитието на изследванията в съвременната психология.

От името на Дружеството на психолозите в Република България бе направено дарение – пълното течение на „Българско списание по психология“ от последните години, което бе прието с благодарност от координатора на клуба Спаска Влахова.

Присъстващите дискутираха бъдещата дейност на Клуба, създаване на страница на Клуба в социалните мрежи, начините за комуникация и други организационни въпроси.

Прието бе предложението първото мероприятие на Клуба да бъде представяне на ново издание на книгата на Робърт Чалдини „Влиянието: Психология на убеждаването“ съвместно с издателство „Изток – Запад“ през месец септември.