Защита на дисертационен труд на доцент доктор Румен Димитров Пенчев

Защита на дисертационен труд на тема „Усъвършенстване на системата за използване на пътните превозни средства в Българската армия“ за присъждане на научна степен „доктор на науките“, разработен от доцент доктор Румен Димитров Пенчев.
Материалите по защитата на дисертационния труд се намират в Регистратурата за класифицирана информация на Военна академия „Г. С. Раковски“.
Председател на научното жури: полковник професор доктор Мирослав Стефанов Димитров
Дата: 27.04.2022 г.
Място: Академична зала № 3 на Военна академия „Г. С. Раковски“
Начало: 14:00 часа

Рецензии:
• полковник професор доктор Николай Бонев Ничев
• професор д.н. Георги Благов Торнев
• полковник доцент доктор Любен Николов Димитров

Становища:
• полковник професор доктор Мануш Петков Христов
• полковник професор доктор Мирослав Стефанов Димитров
• подполковник доцент доктор Николай Пенчев Стефанов
• доцент доктор Руси Владимиров Янев

Дата: 28.03.2022 г.
гр. София