Публична защита на Румен Вълчев Ганев

Публична защита на дисертационен труд на тема „Съвременни подходи за предотвратяване на корупцията сред служителите на МВР” по докторска програма по научна специалност „Организация и управление извън сферата на материалното производство (Сигурност във въздухоплаването)” разработен от Румен Вълчев Ганев.
Председател на научното жури: полковник доцент доктор Тотко Симеонов Симеонов
Дата: 28.06.2019 г.
Място: Академична зала № 3 на Военна академия „Г. С. Раковски“
Начало: 14:00 часа

Автореферат на Румен Вълчев Ганев

Рецензии:
Полковник доцент доктор Тотко Симеонов Симеонов
Професор доктор Павел Георгиев Павлов

Становища:
Професор доктор Стефан Иванов Мичев
Доцент доктор Руси Владимиров Янев
Професор доктор Лидия Стоянова Велкова

Дата: 28.05.2019 г.
гр. София