Военна академия „Г. С. Раковски“ – конкурси за прием на военнослужещи за обучение в редовна и задочна форма на докторантура за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ през учебната 2023-2024 г.

Военна академия „Г. С. Раковски“ – София, обявява конкурси за прием на военнослужещи за обучение в редовна и задочна форма на докторантура за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ през учебната 2023-2024 г. Срок за подаване на документи за участие в конкурса: 08 септември 2023 г. За дата на подаване на документите от кандидатите се счита датата на завеждането им в Служба „Документално осигуряване“ на Военна академия „Г. С. Раковски“. Изискванията към кандидатите и необходимите документи за участие в конкурса са определени със Заповед на министъра на отбраната на Република България № ОХ-569/06.07.2023 г. и приложението към нея. Обявата е обнародвана в брой 61/18.07.2023 г. на „Държавен вестник“. Документи и справки – гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ 82, тел. 02/92-26-512, 02/92-26-675.

Професионално направление, докторска програма

Научен проблем/тема

Брой обучаеми
Редовна форма
1.
Военно дело, Организация и управление на въоръжените сили
Усъвършенстване на системата
за разузнаване в интерес на въздушни удари по цели и обекти от особена важност
в съвместни операции
1
2.Военно дело, Организация и управление на въоръжените силиУсъвършенстване на системата
за зенитно-ракетно прикритие
в отговор на разширяващите се заплахи
1
3.Военно дело, Организация и управление на въоръжените силиКолаборация на силите и средствата
при оперативното използване
на въздушния и космическия домейни
1
4.Национална сигурност,
Организация и управление извън сферата на материалното производство (Управление
на сигурността и отбраната)
Усъвършенстване на средата
за дистанционна форма на обучение
във военнообразователната система
1
Задочна форма
5.Военно дело, Организация и управление на въоръжените силиОсобености в организацията и управлението на формированията и предаването на правомощия
при преминаване от национална отбранителна операция
в операция в коалиционен формат
1