„РЕШИТЕЛНА СИЛА 24“

В периода 04-07 юни 2024 г. във факултет „Командно-щабен“ на Военна академия „Г. С. Раковски“ се проведе компютърно подпомагано командно-щабно учение „РЕШИТЕЛНА СИЛА 24“ с обучаемите от специалността „Организация и управление на военни формирования на оперативно ниво“. Учението включва проверка на специфични планове и процедури, като се характеризира със спазване на базови и приложни документи, стандарти, времеви и ресурсни лимити  върху всички участници.

Основните цели на компютърно-подпомаганото командно-щабно учение бяха свързани с:

– Придобиване на умения от обучаемите за съвместна щабна работа в многонационална среда с усвояване и прилагане на действащи за мисията оперативни процедури (Standing Operational Procedures – SOP);

– Усъвършенстване на уменията и практическите навици за обмен и управление на информация, между военни и невоенни структури в интерес на планирането, провеждането и хармонизирането на операцията;

– Повишаване и усъвършенстване на уменията на слушателите за използване на система за компютърна симулация – JCATS в обучението и подготовката на формированията;

– Проверка на степента на познаване и прилагане на стандартните оперативни процедури и модели за работа в НАТО от офицерите, участващи в компютърно подпомаганото командно-щабното учение (КПКЩУ);

– Усъвършенстване на знанията и уменията на обучаемите за вземане на решение, планиране, провеждане и взаимодействие при провеждане на операции за предотвратяване на терористичен акт и овладяване на последствия от терористична дейност.

Планираните действия  на маневрените формирования бяха проиграни на системата за компютърна симулация – JCATS.

От голямо значение за успешното практическо провеждане на учението беше участието на военнослужещи от Национален военен учебен комплекс „Чаралица”, чиято активна и професионална дейност допринесе за подобряване на качеството на учебния процес и сътрудничеството между Военна академия „Г. С. Раковски” и Съвместното командване на силите.

„РЕШИТЕЛНА СИЛА 24“