Предстоящ курс „Методика на научните изследвания“ за докторанти

Във Военна академия „Г. С. Раковски“ ще се проведе курс „Методика на научните изследвания“ за докторанти от 11.03.2024 г. до 21.03.2024 г.
ОСНОВАНИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ И УЧАСТИЕ В КУРСА:
• чл. 14, ал. 1, т. 2. от Правилника за прилагане на закона за развитието на академичния състав в Република България;
• чл. 48 от Правилника за развитие на академичния състав във Военна академия „Г. С. Раковски”;
• заповед на началника на Военна академия „Г. С. Раковски” № СИ29-РД03-19/05.02.2024 г. за организиране на курса.
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:
1. Курсът „Методика на научните изследвания” ще започне в 08.15 ч. на 11.03.2024 г.
Сборен пункт – в градинката пред учебния корпус.
• Курсът е задължителен за всички докторанти на Военна академия „Г. С. Раковски”.
• В курса могат да вземат участие и външни за Военна академия докторанти, за които е определена такса от 100 (сто) лева на участник, която се заплаща по банков път в срок до 05.03.2024 г.
Банкова сметка:
БНБ – Централно управление, София, IBAN – BG40BNBG96613100152401, BIC – BNBGBGSD
• Всички докторанти, присъстващи на курса, ще бъдат зачислени със Заповед на началника на Военна академия „Г. С. Раковски”.
• Курсът „Методика на научните изследвания” ще завърши с изпит. Той ще бъде проведен на 21.03.2024 г.
• На всеки докторант, завършил успешно курса, ще бъде издадено удостоверение и копие на протокола от изпита.
• Присъствието на обучаемите е за сметка на полагащия се допълнителен платен отпуск за кандидатстване и обучение във висши училища.
• Финансовите разходи за времето на обучението (пътни, дневни, квартирни) са за сметка на обучаемите.
• Участниците в курса да носят задължително копие на дипломата си за образователно-квалификационна степен „магистър” с оригинал за сверка.
За връзка:
Ръководител на научна секция „Научна дейност, развитие на академичния състав и докторанти” – професор доктор Максим Карев, тел. 02/92 26 675
Главни асистенти в научна секция „Научна дейност, развитие на академичния състав и докторанти”:
– Мария Неновска, тел. 02/92 26 675
– Атанаска Попова, тел. 02/92 26 512