Неподадени в срок декларации по ЗПКОНПИ

Регистър на служители на Военна академия „Г. С. Раковски“, неподали в срок декларациите по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ)

Неподадени в срок декларации по години

Контакти

–––––––––
тел. (+359 2) 92 26 –
–––––––––@–.bg