Събаряне на опасни сгради във ВР 1004 – №№ 1, 2, 4, 5, 6, 7 и 31 в района на Военна академия „Г. С. Раковски”

Наименование Описание
Номер 00063-2019-0003
Дата на публикуване 03.10.2019 г.
Наименование Събаряне на опасни сгради във ВР 1004 – №№ 1, 2, 4, 5, 6, 7 и 31 в района на Военна академия „Г. С. Раковски”
Вид на процедурата по реда на чл.18, ал.1, т. 12 от Закона за обществените поръчки
Срок за приемане на оферти 24.10.2019 г., 17:00 часа
Дата и час на отваряне на офертите 28.10.2019 г., 08.15 часа
Място Брифинг зала на Военна академия „Г. С. Раковски“, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ № 82
Лице за контакт Давид Василев – тел. +359 29226682
Документация Решение
Обявление
Документация
Образец № 1
Образец № 2 – espd-request.zip
Образец № 3
Образец № 4
Образец № 5
Образец № 6
Образец № 7
Образец № 8
Образец № 9
Образец № 10
Образец № 11
Протокол № 1, публикувано на 30.10.2019 г.
Съобщение за отваряне на ценови предложения, публикувано на 14.11.2019 г.
Протокол №2, публикувано на 20.11.2019 г.
Протокол №3, публикувано на 20.11.2019 г.
Решение за определяне на изпълнител, публикувано на 20.11.2019 г.
Информация при производство по обжалване, публикувано на 04.12.2019 г.
Обявление за възложена поръчка, публикувано на 28.10.2020 г.
Приложение №1 Техническа спецификация, публикувано на 28.10.2020 г.
Обяснителна записка, публикувано на 28.10.2020 г.
КСС, публикувано на 28.10.2020 г.
Техническо предложение, публикувано на 28.10.2020 г.
Ценово предложение, публикувано на 28.10.2020 г.
Договор, публикувано на 28.10.2020 г.
Допълнително споразумение №1, публикувано на 16.11.2020 г.
Обявление за изменение на договор, публикувано на 16.11.2020 г.
Обявление за приключен договор, публикувано на 23.12.2020 г.