Публична защита на дисертационен труд на Ралица Желязкова Желязкова–Ангелова

Публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор” в област на висше образование „Сигурност и отбрана”, професионално направление „Национална сигурност”, научна специалност „Защита на населението и народното стопанство в критични ситуации”, на тема „Усъвършенстване на системата на третиране на опасни отпадъци в България”, разработен от Ралица Желязкова Желязкова – Ангелова.

Научен ръководител: доцент доктор Любомир Павлов Витанов
Председател на научното жури: Полковник доцент доктор Димитър Ганчев Недевски

Дата: 05.11.2014 г. от 14,30 часа в кабинет № 127 на Факултет „Командно-щабен” на Военна академия „Г. С. Раковски”.

Автореферат на Ралица Желязкова Желязкова – Ангелова

Рецензии:

Полковник доцент доктор Димитър Ганчев Недевски
Професор доктор Никифор Христов Стефанов

Становища:

Доцент доктор Йордан Михайлов Йорданов
Доцент доктор Иван Георгиев Попов
Доцент доктор Любомир Павлов Витанов

05.10.2014 г.
гр. София