Указания
за участниците

Конферентна програма

Изисквания за докладите

Указания за уастниците

За спонсорите

EN

 1. Информацията за конференцията е на интернет страницата на Военна академия „Г. С. Раковски“ (https://rndc.bg/conf2020)
 2. Максималният брой доклади, с които може да участва автор (самостоятелно или в съавторство), е два
 3. Крайният срок за изпращане на заявка и резюме за докладите е 9 октомври 2020 г., а за окончателния вариант на докладите е 16 октомври 2020 г. на имейл: conf@rndc.bg
 4. Таксата за участие в МНК за външни участници е 50 лв. с ДДС. Съавторите на докладите плащат такса в пълен размер. За военнослужещи и служители на Министерството на отбраната, Българската армия и структурите, подчинени на министъра на отбраната, както и за партньори на Военна академия, участието в международната конференция е безплатно.
 5. Таксата за участие включва:
  · делегатски пакет с материали за конференцията;
  · кафе паузи, обяд и коктейл;
  · публикация на доклада в сборник с материали от конференцията, който ще бъде издаден на книжен носител;
  · участие в културна програма;
  · удостоверение за участие.
 6. Организаторът запазва правото си да променя и допълва регламента за участие в конференцията, в зависимост от конкретните обстоятелства и действащото законодателство в Република България
 7. Таксите се превеждат на банковата сметка на Военна академия „Г. С. Раковски” до 9 октомври 2020 г.:

IBAN: BG40BNBG96613100152401
BIC: BNBGBGSD
БНБ – ЦУ

Военна академия „Г. С. Раковски“

 

КОНТАКТИ С ОРГАНИЗАЦИОННИЯ КОМИТЕТ

София 1504
бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 82
Военна академия „Г. С. Раковски”
 
Телефони за справки:
02/92 26695
02/92 26550
e-mail: conf@rndc.bg
 

IBAN: BG40BNBG96613100152401
BIC: BNBGBGSD
БНБ – ЦУ