Защита на дисертационен труд на майор Радослав Будинов Чалъков

Защита на дисертационен труд на тема „Усъвършенстване на планирането на огневата поддръжка в операциите “ по докторска програма „Организация и управление на въоръжените сили”, разработен от майор Радослав Будинов Чалъков.

Председател на научното жури: полковник доцент доктор Калин Веселинов Градев

Дата:10.03.2021 г.

Място: Академична зала № 3 на Военна академия „Г. С. Раковски“

Начало: 14:00 часа

Рецензии:
• професор доктор инженер Велико Панчев Петров
• професор д.в.н. Георги Благов Торнев

Становища:
• полковник доцент доктор инженер Станчо Георгиев Станчев
• полковник доцент доктор инженер Дилян Кирилов Марков
• полковник доцент доктор Калин Веселинов Градев

Дата: 23.02.2021 г.
гр. София